نمایشگر یک مطلب

برنامه ورودی های جدید  گروه زبان و ادبیات انگلیسی ترم دوم 97-98

 

کارشناسی
             زبان و ادبیات انگلیسی ترم 2            

گروه 1

گروه 2

زبان و ادبیات انگلیسی ترم 4

 

گروه 1

گروه 2

زبان و ادبیات انگلیسی ترم 6

گروه 1

گروه 2

زبان و ادبیات انگلیسی ترم 8

گروه 1

گروه 2

 

 

کارشناسی ارشد
  ادبیات انگلیسی ترم 2 
آموزش انگلیسی ترم 2
زبان شناسی ترم 2
زبان شناسی ترم 4

 

 

دکترا
     زبان شناسی ترم 2