اعضای هیات علمی

عامر قیطوری

عامر قیطوری

عامر قیطوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

دروس ترم دوم 98-99
عنوان درس اصول معنی شناسی نشانه شناسی روانشناسی زبان معنی شناسی (1) علوم قرانی
2 جلسه دوم و سوم  جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
3   جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
4 جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
5 [جلسه پنجم جلسه پنجم2 جلسه پنجم. دکتر چوبساز جلسه پنجم
6 جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم. دکتر چوبساز جلسه ششم
7 جلسه هفتم جلسه هفتم2 جلسه هفتم. دکتر چوبساز جلسه هفتم
8  جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم. دکتر چوبساز جلسه هشتم
9  جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم. دکتر چوبساز
جلسه نهم
10  جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم. دکتر چوبساز جلسه دهم
11 جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم. دکتر چوبساز جلسه یازدهم
12  جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم. دکتر چوبساز جلسه دوازدهم
13 جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم. دکتر چوبساز جلسه سیزدهم
14https://drive.google.com/file/d/1bcTfLGTzwKBFCxnJamt40oY7uWPf_AMW/view?usp=sharing        

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول معنی شناسی 2418237 2 01 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
معنا شناسی1 2420432 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نشانه شناسی 2418296 2 01 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان 2418473 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکاتب زبانشناسی 2418134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روان شناسی زبان 2418295 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکاتب زبانشناسی 2418134 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول معنی شناسی 2418237 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نشانه شناسی 2418296 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه های معنی شناسی 2418348 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تجزیه وتحلیل کلا م کاربرد شناسی زبان 2418378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روان شناسی زبان 2418295 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکاتب جدید زبانشناسی 2418225 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
معنی شناسی 2418291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2