اعضای هیات علمی

عامر قیطوری

عامر قیطوری

عامر قیطوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول معنی شناسی 2418237 2 01 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
معنا شناسی1 2420432 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نشانه شناسی 2418296 2 01 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان 2418473 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکاتب زبانشناسی 2418134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روان شناسی زبان 2418295 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکاتب زبانشناسی 2418134 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول معنی شناسی 2418237 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نشانه شناسی 2418296 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه های معنی شناسی 2418348 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تجزیه وتحلیل کلا م کاربرد شناسی زبان 2418378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روان شناسی زبان 2418295 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکاتب جدید زبانشناسی 2418225 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
معنی شناسی 2418291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2