اعضای هیات علمی

جعفر میرزایی پرگلی

جعفر میرزایی پرگلی

جعفر میرزایی پرگلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات قرن 17 و18 2418307 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد وبررسی ادبیات فارسی 2418312 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
داستان کوتاه 2418206 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات قرن 17 و18 2418307 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
انسان‌گرایی لیبرال در ادبیات انگلیسی: رویکرد انتقادی 2418235 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
فنون و صناعات ادبی 2418043 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
فنون و صناعات ادبی 2418043 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد وبررسی ادبیات فارسی 2418312 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
داستان کوتاه 2418206 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2