اعضای هیات علمی

ناصر ملکی

ناصر ملکی

ناصر ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

نیمسال دوم 99-00

ردیف

نام درس

 طرح درس

جلسات

1

رویکردهای نقد ادبی (کارشناسی)

طرح درس

جلسه1

ج 2

2

نمایشنامه معاصر (ارشد)

طرح درس

جلسه1

3

پروژه کارورزی (کارشناسی)

طرح درس

جلسه1

4 زبان عمومی طرح درس

جلسه1

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴ 

جلسه ۵

جلسه ۶

جلسه ۷

جلسه ۸

جلسه ۹

 

 

نیمسال اول 99-00

ردیف

نام درس

 طرح درس

جلسات

1

تاریخ نقد ادبی (کارشناسی)

طرح درس

جلسه ۱ ضمیمه

فایل کمکی بخش افلاطون

فایل کمکی بخش لنجاینس و هوراس

فایل کمکی بخخش دانته و بوکاشیو

فایل کمکی بخش رنسانس

فایل کمکی بخش کلاسیسم 

فایل کمکی بخش ویلیام وردز ورت 

کمک درسی ویکتورین

کمک درسی قرن ۲۰

2

نقد ادبی 1 (ارشد)

طرح درس

جلسه 1MA criticism 199, first part

جلسه 2MA criticism 1999 second part

کمک درسی یونگ و لکان  

کمک درسی داستان گتسبی

کمک درسی نقد لاکانی

pdf

جلسه 3

کمک درسی تفکر انتقادی

3

زبان عمومی

طرح درس

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات معاصر 2418278 2 02 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 01 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 02 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2418305 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 2418306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جریانهای نو در نظریه و نقد ادبی 2418228 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2