اعضای هیات علمی

ناصر ملکی

ناصر ملکی

ناصر ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 02 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2418305 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 2418306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جریانهای نو در نظریه و نقد ادبی 2418228 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد ادبی 2418305 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات جهان 2418277 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
ادبیات جهان 2418277 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2