اعضای هیات علمی

ناصر ملکی

ناصر ملکی

ناصر ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

ردیف

عنوان درس

جزوه

طرح درس

1

ادبیات معاصر

جلسه 2-1 + فایل صوتی      جلسه 3 + فایل صوتی     

جلسه 4 + فایل صوتی          جلسه 5 + فایل صوتی

جلسه 6 + فایل صوتی          جلسه 7 + فایل صوتی 

جلسه 8 + فایل صوتی         جلسه 9 + فایل صوتی

شهر شیشه‌ای (ترجمه)        Auster's City of Glass

جلسه10(صوت)              جلسه11(صوت)

جلسه12بخش1 + جلسه12بخش2

طرح درس ادبیات معاصر
2 بیان شفاهی داستان

فایل دانشجو1       فایل دانشجو2       فایل دانشجو3

فایل دانشجو4       فایل دانشجو5       فایل دانشجو6

فایل دانشجو7       فایل دانشجو8       فایل دانشجو9

فایل دانشجو10     فایل دانشجو11     فایل دانشجو12

فایل دانشجو13    فایل دانشجو14     فایل دانشجو15

طرح درس بیان شفاهی

 

 

ردیف

عنوان درس

جزوه

طرح درس

1

تاریخ نقد ادبی کارشناسی

جلسه 1

طرح درس
2 نقد ادبی ارشد

 

طرح درس
3 زبان عمومی   طرح درس

 

 

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات معاصر 2418278 2 02 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 01 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 02 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2418305 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 2418306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جریانهای نو در نظریه و نقد ادبی 2418228 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2