اعضای هیات علمی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

علی تقی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

برنامه هفتگی در نیمسال اول 1399 - 1400

ایام هفته 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه

 

حضور در دفتر برای مشاوره

(8 تا 9:30)

ادبیات قرن 17 و 18 (ارشد) شناخت ادبیات (ارشد)    
یکشنبه          
دوشنبه      

حضور در دفتر برای مشاوره

(3 تا 4:30)

شعر انگلیسی (کارشناسی)
سه شنبه     ادبیات آمریکا (کارشناسی)    
چهارشنبه

حضور در دفتر برای مشاوره

(9 تا 11)

داستان کوتاه (کارشناسی)      

 

جدول سیلابس دروس ارائه شده در نیمسال اول 1399 - 1400

داستان کوتاه سیلابس داستان کوتاه
شعر انگلیسی سیلابس شعر انگلیسی
ادبیات آمریکا سیلابس ادبیات آمریکا
ادبیات قرن 17 و 18 (ارشد) سیلابس ادبیات قرن 17 و 18
شناخت ادبیات (ارشد) سیلابس شناخت ادبیات

 

جدول مواد دروس ارائه شده در نیمسال اول 1400-1399

عنوان درس فایل نوشتاری درس فایل صوتی درس
داستان کوتاه  
  •  جلسۀ اول: بیان مقدمات

فایل صوتی داستان کوتاه- جلسۀ دوم - 9 مهر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ سوم - 16 مهر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ چهارم - 23 مهر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ پنجم - 30 مهر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ ششم - 7 آبان 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ هفتم - 14 آبان 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ هشتم - 21 آبان 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ نهم - 28 آبان 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ دهم - 5 آذر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ یازدهم - 12 آذر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ دوازدهم - 26 آذر 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ سیزدهم - 3 دی 99

فایل صوتی داستان کوتاه - جلسۀ چهاردهم - 10 دی 99

شعر انگلیسی  
  • جلسۀ اول: بیان مقدمات

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ دوم - 7 مهر 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ چهارم - 21 مهر 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ پنجم - 28 مهر 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ ششم - 5 آبان 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ هفتم - 19 آبان 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ هشتم - 26 آبان 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ نهم - 3 آذز 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ دهم - 10 آذر 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ یازدهم - 24 آذر 99

فایل صوتی شعر انگلیسی - جلسۀ دوازدهم - 8 دی 99

ادبیات آمریکا  
  • جلسۀ اول: بیان مقدمات

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ دوم - 8 مهر99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ سوم - 15 مهر 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ چهارم - 22 مهر 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ پنجم - 29 مهر 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ ششم - 6 آبان 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ هفتم - 20 آبان 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ هشتم - 27 آبان 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ نهم - 4 آذز 44

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ دهم - 11 آذر 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ یازدهم - 18 آذر 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ دوازدهم - 2 دی 99

فایل صوتی ادبیات آمریکا - جلسۀ سیزدهم - 9 دی 99

شناخت ادبیات  

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ اول - 17 آبان 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ سوم - 1 آذر 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ چهارم - 8 آذر 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ پنجم - 15 آذر 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ ششم - 22 آذر 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ هفتم - 29 آذر 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ هشتم - 6 دی 99

فایل صوتی شناخت ادبیات - جلسۀ نهم - 13 دی 99

ادبیات قرن 17 و 18  

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ اول - 17 آبان 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ دوم - 24 آبان 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ سوم - 1 - آذز 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ چهارم - 8 آذر 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ پنجم - 15 آذر 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ ششم - 22 آذر 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ هفتم - 29 آدر 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ هشتم - 6 دی 99

فایل صوتی ادبیات قرن 17 و 18 - جلسۀ نهم - 13 دی 99

 

.......................................................................................................................................................................................................

 

جدول سیلابس دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1398-1399

درآمدی بر ادبیات 1 سیلابس درآمدی بر ادبیات 1
رمان قرن 18 و 19 سیلابس رمان قرن 18 و 19
رویکردهای نقد ادبی سیلابس رویکردهای نقد ادبی
مکتبهای ادبی سیلابس مکتبهای ادبی

 

جدول مواد دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1398-1399

عنوان درس فایل نوشتاری درس فایل صوتی درس
درآمدی بر ادبیات 1

  فایل نوشتاری درآمدی بر ادبیات 1 جلسه چهارم

فایل نوشتاری درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ پنجم = فصل 3 در آرپ و جانسون (صص 161-165)

اسلایدهای درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هشتم

 

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسه چهارم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسه پنجم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ ششم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هفتم 

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هشتم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ نهم

 

 

رمان قرن 18 و 19

 

فایل نوشتاری رمان قرن 18 و 19 جلسه چهارم

فایل نوشتاری رمان قرن 18 و 19 جلسۀ پنجم =

Jeremy Hathorn, 1st Ed. (1985), pp. 73-83

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ ششم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هفتم

Pride and Prejudice - by Jane Austen

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هشتم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ نهم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ دهم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ یازدهم

 

 

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسه چهارم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسه پنجم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هفتم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هشتم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ نهم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ دهم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ یازدهم

رویکردهای نقد ادبی

فایل نوشتاری رویکردهای نقد ادبی جلسه سوم

فایل نوشتاری رویکردهای نقد ادبی جلسه چهارم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ پنجم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ ششم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هفتم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هشتم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ نهم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسه های دهم و یازدهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسه سوم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسه چهارم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ پنجم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ ششم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هفتم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هشتم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ نهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ دهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ یازدهم

 

 

مکتبهای ادبی

فایل نوشتاری مکتبهای ادبی جلسه دوم

فایل نوشتاری مکتبهای ادبی جلسه سوم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ چهارم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ پنجم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ ششم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسات هفتم و هشتم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسه دوم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسه سوم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ ششم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ هفتم 

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ هشتم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ نهم

 

  • مقالات و کتب

مقالاتهمایش ها