اعضای هیات علمی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

علی تقی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

جدول سیلابس دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1398-1399

درآمدی بر ادبیات 1 سیلابس درآمدی بر ادبیات 1
رمان قرن 18 و 19 سیلابس رمان قرن 18 و 19
رویکردهای نقد ادبی سیلابس رویکردهای نقد ادبی
مکتبهای ادبی سیلابس مکتبهای ادبی

 

جدول مواد دروس ارائه شده در نیمسال دوم 1398-1399

عنوان درس فایل نوشتاری درس فایل صوتی درس
درآمدی بر ادبیات 1

  فایل نوشتاری درآمدی بر ادبیات 1 جلسه چهارم

فایل نوشتاری درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ پنجم = فصل 3 در آرپ و جانسون (صص 161-165)

اسلایدهای درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هشتم

 

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسه چهارم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسه پنجم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ ششم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هفتم 

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ هشتم

فایل صوتی درآمدی بر ادبیات 1 جلسۀ نهم

 

 

رمان قرن 18 و 19

 

فایل نوشتاری رمان قرن 18 و 19 جلسه چهارم

فایل نوشتاری رمان قرن 18 و 19 جلسۀ پنجم =

Jeremy Hathorn, 1st Ed. (1985), pp. 73-83

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ ششم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هفتم

Pride and Prejudice - by Jane Austen

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هشتم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ نهم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ دهم

اسلایدهای رمان قرن 18 و 19 جلسۀ یازدهم

 

 

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسه چهارم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسه پنجم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هفتم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ هشتم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ نهم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ دهم

فایل صوتی رمان قرن 18 و 19 جلسۀ یازدهم

رویکردهای نقد ادبی

فایل نوشتاری رویکردهای نقد ادبی جلسه سوم

فایل نوشتاری رویکردهای نقد ادبی جلسه چهارم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ پنجم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ ششم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هفتم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هشتم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسۀ نهم

اسلایدهای رویکردهای نقد ادبی جلسه های دهم و یازدهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسه سوم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسه چهارم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ پنجم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ ششم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هفتم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ هشتم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ نهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ دهم

فایل صوتی رویکردهای نقد ادبی جلسۀ یازدهم

 

 

مکتبهای ادبی

فایل نوشتاری مکتبهای ادبی جلسه دوم

فایل نوشتاری مکتبهای ادبی جلسه سوم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ چهارم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ پنجم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسۀ ششم

اسلایدهای مکتبهای ادبی جلسات هفتم و هشتم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسه دوم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسه سوم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ ششم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ هفتم 

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ هشتم

فایل صوتی مکتبهای ادبی جلسۀ نهم

 

  • مقالات و کتب

مقالاتهمایش ها