اعضای هیات علمی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

علی تقی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2418293 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418314 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418276 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418276 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نقد وبررسی ادبیات فارسی 2418312 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های شعر ساده 2418019 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمونه های شعر ساده 2418019 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2418293 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418314 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت ادبیات 2418304 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
داستان بلند 2418308 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سنّت ادبیات آمریکا 2418445 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
شکسپیر: نمایش‌نامه‌ها و روش‌های بازنمایی 2418284 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایشنامه معاصر انگلیسی 2418310 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2418293 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2