اعضای هیات علمی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

جلسات آنلاین دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
ردیف عنوان درس فایل جلسات فایل منبع مرتبط
1  واج شناسی کارشناسی ارشد زبانشناسی

جلسه اول ( صوتی - تصویری ) 

جلسه دوم ( صوتی - تصویری )                  

جلسه سوم - بخش اول (تصویری)

جلسه سوم - بخش دوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat

Principles of Generative Phonology

2  زبان دوم (فرانسه 2)- گروه اول

جلسه اول (تصویری)

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

 Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif- Grammaire Progressive
3 زبان دوم (فرانسه 2)- گروه دوم

جلسه اول (تصویری)

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif - Grammaire Progressive
4 دستور و نگارش 2

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

جلسه هفدهم (تصویری)

جلسه هجدهم (تصویری)

جلسه نوزدهم (تصویری)

جلسه بیستم (تصویری)

جلسه بیست و یکم (تصویری)

جلسه بیست و دوم (تصویری)

Cambridge Grammar for IELTS
5 مقاله نویسی- گروه اول

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

The Practical Writer with Readings
6 مقاله نویسی - گروه دوم

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

The Practical Writer with Readings
7 صرف - کارشناسی ارشد زبانشناسی

جلسه اول (  صوتی )

جلسه دوم ( صوتی - تصویری )

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

Understanding Morphology

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
دستور و نگارش2 2418005 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان دوم 2 (فرانسه / آلمانی) 2418037 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان دوم 2 (فرانسه / آلمانی) 2418037 3 02 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
صرف 2418472 2 01 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقاله نویسی 2418057 2 01 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقاله نویسی 2418057 2 02 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
واج شناسی 2418222 2 01 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آواشناسی 2418146 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان دوم 1 (فرانسه / آلمانی) 2418036 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان دوم 1 (فرانسه / آلمانی) 2418036 3 02 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418035 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418035 2 02 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1