اعضای هیات علمی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

جلسات آنلاین دروس نیمسال اول سال تحصیل 1400-1401

ردیف عنوان درس فایل جلسات منبع مرتبط
1 نامه نگاری

جلسه اول - 1400/06/27

جلسه دوم - 1400/07/03

Webster's New World - Letter Writing Handbook

2 فرانسه 1

جلسه اول - 1400/06/28

جلسه دوم - 1400/07/04

Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif - Grammaire Progressive

3 دستور زبان پیشرفته

جلسه اول - 1400/06/30

Cambridge Grammar for IELTS

4 نگارش پیشرفته 

جلسه اول - 1400/06/31

The Practical Writer with Readings
5 دستور و نگارش 1

جلسه اول -

Cambridge Grammar for IELTS
6 آواشناسی - کارشناسی ارشد زبان شناسی

جلسه اول -

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat

 

 

جلسات آنلاین دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

ردیف عنوان درس فایل جلسات منبع مرتبط
1 نظریه های واج شناسی - دکتری زبان شناسی همگانی 

جلسه اول - 1399/12/20

جلسه دوم - 1399/12/27

جلسه سوم - 1400/01/18

جلسه چهارم - 1400/01/25

جلسه پنجم - 1400/02/01

جلسه ششم - 1400/02/08

جلسه هفتم - 1400/02/15

جلسه هشتم - 1400/02/22

جلسه نهم - 1400/02/29

جلسه دهم - 1400/03/05

جلسه یازدهم - 1400/03/12

جلسه دوازدهم - 1400/03/19

جلسه سیزدهم - 1400/03/26

جلسه چهاردهم - 1400/04/02

جلسه پانزدهم - 1400/04/09

Doing Optimality Theory

2 صرف - کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

جلسه اول - 1399/12/18

جلسه دوم - 1399/12/25

جلسه سوم - 1400/01/16

جلسه چهارم - 1400/01/23

جلسه پنجم - 1400/01/30

جلسه ششم - 1400/02/06

جلسه هفتم - 1400/02/13

جلسه هشتم - 1400/02/20

جلسه نهم - 1400/02/27

جلسه دهم - 1400/03/03

جلسه یازدهم - 1400/03/10

جلسه دوازدهم - 1400/03/17 - بخش اول - بخش دوم

جلسه سیزدهم - 1400/03/24

جلسه چهاردهم - 1400/03/31

جلسه پانزدهم - 1400/04/07

مبانی صرف - دکتر ویدا شقاقی - انتشارات سمت
3 واج شناسی - کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/24

جلسه سوم - 1400/01/15

جلسه چهارم - 1400/01/22

جلسه پنجم - 1400/01/29

جلسه ششم - 1400/02/05

جلسه هفتم - 1400/02/12

جلسه هشتم - 1400/02/19

جلسه نهم - 1400/02/26

جلسه دهم - 1400/03/02

جلسه یازدهم - 1400/03/09

جلسه دوازدهم - 1400/03/17

جلسه سیزدهم - 1400/03/23

جلسه چهاردهم - 1400/03/30

جلسه پانزدهم - 1400/04/06

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat

4 نگارش پیشرفته - کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/19

جلسه دوم - 1399/12/26

جلسه سوم - 1400/01/17

جلسه چهارم - 1400/01/24

جلسه پنجم - 1400/01/31

جلسه ششم - 1400/02/07

جلسه هفتم - 1400/02/14

جلسه هشتم - 1400/02/21

جلسه نهم - 1400/02/28

جلسه دهم - 1400/03/04

جلسه یازدهم - 1400/03/11

جلسه دوازدهم - 1400/03/18

جلسه سیزدهم - 1400/03/25

جلسه چهاردهم - 1400/04/01

جلسه پانزدهم - 1400/04/08

The Practical Writer with Readings
5 دستور و نگارش 2 - کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/19

جلسه سوم - 1399/12/24

جلسه چهارم - 1399/12/26

جلسه پنجم - 1400/01/15

جلسه ششم - 1400/01/17

جلسه هفتم - 1400/01/22

جلسه هشتم - 1400/01/24

جلسه نهم - 1400/01/29

جلسه دهم - 1400/01/31

جلسه یازدهم - 1400/02/05

جلسه دوازدهم - 1400/02/07

جلسه سیزدهم - 1400/02/12

جلسه چهاردهم - 1400/02/14

جلسه پانزدهم - 1400/02/19

جلسه شانزدهم - 1400/02/21

جلسه هفدهم - 1400/02/26

جلسه هجدهم - 1400/02/28

جلسه نوزدهم - 1400/03/02

جلسه بیستم - 1400/03/04

جلسه بیست و یکم - 1400/03/09

جلسه بیست و دوم - 1400/03/11

جلسه بیست و سوم - 1400/03/16

جلسه بیست و چهارم - 1400/03/18

جلسه بیست و پنجم - 1400/03/23

جلسه بیست و ششم - 1400/03/25

جلسه بیست و هفتم - 1400/03/30

جلسه بیست و هشتم - 1400/04/01

جلسه بیست و نهم - 1400/04/06

جلسه سی ام - 1400/04/08

Cambridge Grammar for IELTS
6 دستور و نگارش 2 - کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/20

جلسه سوم - 1399/12/24

جلسه چهارم - 1399/12/27

جلسه پنجم - 1400/01/15

جلسه ششم - 1400/01/18

جلسه هفتم - 1400/01/22

جلسه هشتم - 1400/01/25

جلسه نهم - 1400/01/29

جلسه دهم - 1400/02/01

جلسه یازدهم - 1400/02/05

جلسه دوازدهم - 1400/02/08

جلسه سیزدهم - 1400/02/12

جلسه چهاردهم - 1400/02/15

جلسه پانزدهم - 1400/02/19

جلسه شانزدهم - 1400/02/22

جلسه هفدهم - 1400/02/26

جلسه هجدهم - 1400/02/29

جلسه نوزدهم - 1400/03/02

جلسه بیستم - 1400/03/05

جلسه بیست و یکم - 1400/03/09

جلسه بیست و دوم - 1400/03/12

جلسه بیست و سوم - 1400/03/16

جلسه بیست و چهارم - 1400/03/19

جلسه بیست و پنجم - 1400/03/23

جلسه بیست و ششم - 1400/03/26

جلسه بیست و هفتم - 1400/03/30

جلسه بیست و هشتم - 1400/04/02

جلسه بیست و نهم - 1400/04/06

جلسه سی ام - 1400/04/09

Cambridge Grammar for IELTS

 

 

 

جلسات آنلاین دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

ردیف عنوان درس فایل جلسات فایل منبع مرتبط
1  فرانسه 3

جلسه اول - 1399/06/31

جلسه دوم - 1399/07/02

جلسه سوم - 1399/07/09

جلسه چهارم - 1399/07/14

جلسه پنجم - 1399/07/16

جلسه ششم - 1399/07/21

جلسه هفتم - 1399/07/28

جلسه هشتم - 1399/07/30

جلسه نهم - 1399/08/05

جلسه دهم - 1399/08/12

جلسه یازدهم - 1399/08/14

جلسه دوازدهم - 1399/08/19

جلسه سیزدهم - 1399/08/23

جلسه چهاردهم - 1399/08/28

جلسه پانزدهم - 1399/09/10

جلسه شانزدهم - 1399/09/12

جلسه هفدهم - 1399/09/17

جلسه هجدهم - 1399/09/24

جلسه نوزدهم - 1399/09/26

جلسه بیستم - 1399/10/01

جلسه بیست و یکم - 1399/10/08

جلسه بیست و دوم - 1399/10/10

جلسه بیست و سوم - 1399/10/15

Vocabulaire Progressif - Grammaire Progressive

2 زبان تخصصی - کارشناسی مهندسی رایانه

جلسه اول - 1399/06/31

جلسه دوم - 1399/07/14

جلسه سوم - 1399/07/21

جلسه چهارم - 1399/07/28

جلسه پنجم - 1399/08/1

جلسه ششم - 1399/08/05

جلسه هفتم - 1399/08/12

جلسه هشتم - 1399/08/19

جلسه نهم - 1399/08/26

جلسه دهم - 1399/09/10

جلسه یازدهم - 1399/09/17

جلسه دوازدهم - 1399/09/24

جلسه سیزدهم - 1399/10/01

جلسه چهاردهم - 1399/10/08

جلسه پانزدهم - 1399/10/15

جزوه
3 دستور زبان پیشرفته

جلسه اول - 1399/07/01

Whiteboard Notes

جلسه دوم - 1399/07/08

جلسه سوم - 1399/07/15

جلسه چهارم - 1399/07/22

جلسه پنجم - 1399/07/29

جلسه ششم - 1399/08/06

جلسه هفتم - 1399/08/13

جلسه هشتم - 1399/08/20

جلسه نهم - 1399/08/27

جلسه دهم - 1399/09/04

جلسه یازدهم - 1399/09/11

جلسه دوازدهم - 1399/09/18

جلسه سیزدهم - 1399/09/25

جلسه چهاردهم - 1399/10/02

جلسه پانزدهم - 1399/10/09

Cambridge Grammar for IELTS

4 آواشناسی عمومی - کارشناسی ارشد زبانشناسی - مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

جلسه اول - 1399/08/21

جلسه دوم - 1399/08/28

جلسه سوم - 1399/09/05

جلسه چهارم - 1399/09/12

جلسه پنجم - 1399/09/19

جلسه ششم - 1399/09/26

جلسه هفتم - 1399/10/03

جلسه هشتم - 1399/10/10

جلسه نهم - 1399/10/17

جلسه دهم - 1399/10/24

جلسه یازدهم - 1399/11/01

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat
5 دستور و نگارش 1 (آموزش زبان انگلیسی) - مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

جلسه اول - 1399/08/18

جلسه دوم - 1399/08/20

جلسه سوم - 1399/08/25

جلسه چهارم - 1399/08/27

جلسه پنجم - 1399/09/02

جلسه ششم - 1399/09/04

جلسه هفتم - 1399/09/09

جلسه هشتم - 1399/09/11

جلسه نهم - 1399/09/16

جلسه دهم - 1399/09/18

جلسه یازدهم - 1399/09/23

جلسه دوازدهم - 1399/09/25

جلسه سیزدهم - 1399/09/30

جلسه چهاردهم - 1399/10/02

جلسه پانزدهم - 1399/10/07

جلسه شانزدهم - 1399/10/09

جلسه هفدهم - 1399/10/14

جلسه هجدهم - 1399/10/16

جلسه نوزدهم - 1399/10/21

جلسه بیستم - 1399/10/23

جلسه بیست و یکم - 1399/10/28

جلسه بیست و دوم - 1399/10/30

Cambridge Grammar for IELTS
6 دستور و نگارش 1 (زبان و ادبیات انگلیسی) - مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

جلسه اول - 1399/08/20

جلسه دوم - 1399/08/21

جلسه سوم - 1399/08/27

جلسه چهارم - 1399/08/28

جلسه پنجم - 1399/09/04

جلسه ششم - 1399/09/05

جلسه هفتم - 1399/09/11

جلسه هشتم - 1399/09/12

جلسه نهم - 1399/09/18

جلسه دهم - 1399/09/19

جلسه یازدهم - 1399/09/25

جلسه دوازدهم - 1399/09/26

جلسه سیزدهم - 1399/10/02

جلسه چهاردهم - 1399/10/03

جلسه پانزدهم - 1399/10/09

جلسه شانزدهم - 1399/10/10

جلسه هفدهم - 1399/10/16

جلسه هجدهم - 1399/10/17

جلسه نوزدهم - 1399/10/23

جلسه بیستم - 1399/10/24

جلسه بیست و یکم - 1399/10/30

جلسه بیست و دوم - 1399/11/01

Cambridge Grammar for IELTS


 

جلسات آنلاین دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ردیف عنوان درس فایل جلسات فایل منبع مرتبط
1  واج شناسی کارشناسی ارشد زبانشناسی

جلسه اول ( صوتی تصویری ) 

جلسه دوم ( صوتی - تصویری )                  

جلسه سوم - بخش اول (تصویری)

جلسه سوم - بخش دوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat

Principles of Generative Phonology

2  زبان دوم (فرانسه 2)- گروه اول

جلسه اول (تصویری)

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

 Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire ProgressifGrammaire Progressive
3 زبان دوم (فرانسه 2)- گروه دوم

جلسه اول (تصویری)

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif - Grammaire Progressive
4 دستور و نگارش 2

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

جلسه سیزدهم (تصویری)

جلسه چهاردهم (تصویری)

جلسه پانزدهم (تصویری)

جلسه شانزدهم (تصویری)

جلسه هفدهم (تصویری)

جلسه هجدهم (تصویری)

جلسه نوزدهم (تصویری)

جلسه بیستم (تصویری)

جلسه بیست و یکم (تصویری)

جلسه بیست و دوم (تصویری)

Cambridge Grammar for IELTS
5 مقاله نویسی- گروه اول

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

The Practical Writer with Readings
6 مقاله نویسی - گروه دوم

جلسه اول ( صوتی - تصویری )

جلسه دوم (تصویری)

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

The Practical Writer with Readings
7 صرف - کارشناسی ارشد زبانشناسی

جلسه اول (  صوتی )

جلسه دوم ( صوتی - تصویری )

جلسه سوم (تصویری)

جلسه چهارم (تصویری)

جلسه پنجم (تصویری)

جلسه ششم (تصویری)

جلسه هفتم (تصویری)

جلسه هشتم (تصویری)

جلسه نهم (تصویری)

جلسه دهم (تصویری)

جلسه یازدهم (تصویری)

جلسه دوازدهم (تصویری)

Understanding Morphology
 

 

ردیف عنوان درس فایل جلسات منبع مرتبط
1 نظریه های واج شناسی - دکتری زبان شناسی همگانی 

جلسه اول - 1399/12/20

جلسه دوم - 1399/12/27

جلسه سوم - 1400/01/18

جلسه چهارم - 1400/01/25

جلسه پنجم - 1400/02/01

جلسه ششم - 1400/02/08

جلسه هفتم - 1400/02/15

جلسه هشتم - 1400/02/22

جلسه نهم - 1400/02/29

جلسه دهم - 1400/03/05

جلسه یازدهم - 1400/03/12

جلسه دوازدهم - 1400/03/19

جلسه سیزدهم - 1400/03/26

جلسه چهاردهم - 1400/04/02

جلسه پانزدهم - 1400/04/09

Doing Optimality Theory

2 صرف - کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

جلسه اول - 1399/12/18

جلسه دوم - 1399/12/25

جلسه سوم - 1400/01/16

جلسه چهارم - 1400/01/23

جلسه پنجم - 1400/01/30

جلسه ششم - 1400/02/06

جلسه هفتم - 1400/02/13

جلسه هشتم - 1400/02/20

جلسه نهم - 1400/02/27

جلسه دهم - 1400/03/03

جلسه یازدهم - 1400/03/10

جلسه دوازدهم - 1400/03/17 - بخش اول - بخش دوم

جلسه سیزدهم - 1400/03/24

جلسه چهاردهم - 1400/03/31

جلسه پانزدهم - 1400/04/07

مبانی صرف - دکتر ویدا شقاقی - انتشارات سمت
3 واج شناسی - کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/24

جلسه سوم - 1400/01/15

جلسه چهارم - 1400/01/22

جلسه پنجم - 1400/01/29

جلسه ششم - 1400/02/05

جلسه هفتم - 1400/02/12

جلسه هشتم - 1400/02/19

جلسه نهم - 1400/02/26

جلسه دهم - 1400/03/02

جلسه یازدهم - 1400/03/09

جلسه دوازدهم - 1400/03/17

جلسه سیزدهم - 1400/03/23

جلسه چهاردهم - 1400/03/30

جلسه پانزدهم - 1400/04/06

دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat

4 نگارش پیشرفته - کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/19

جلسه دوم - 1399/12/26

جلسه سوم - 1400/01/17

جلسه چهارم - 1400/01/24

جلسه پنجم - 1400/01/31

جلسه ششم - 1400/02/07

جلسه هفتم - 1400/02/14

جلسه هشتم - 1400/02/21

جلسه نهم - 1400/02/28

جلسه دهم - 1400/03/04

جلسه یازدهم - 1400/03/11

جلسه دوازدهم - 1400/03/18

جلسه سیزدهم - 1400/03/25

جلسه چهاردهم - 1400/04/01

جلسه پانزدهم - 1400/04/08

The Practical Writer with Readings
5 دستور و نگارش 2 - کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/19

جلسه سوم - 1399/12/24

جلسه چهارم - 1399/12/26

جلسه پنجم - 1400/01/15

جلسه ششم - 1400/01/17

جلسه هفتم - 1400/01/22

جلسه هشتم - 1400/01/24

جلسه نهم - 1400/01/29

جلسه دهم - 1400/01/31

جلسه یازدهم - 1400/02/05

جلسه دوازدهم - 1400/02/07

جلسه سیزدهم - 1400/02/12

جلسه چهاردهم - 1400/02/14

جلسه پانزدهم - 1400/02/19

جلسه شانزدهم - 1400/02/21

جلسه هفدهم - 1400/02/26

جلسه هجدهم - 1400/02/28

جلسه نوزدهم - 1400/03/02

جلسه بیستم - 1400/03/04

جلسه بیست و یکم - 1400/03/09

جلسه بیست و دوم - 1400/03/11

جلسه بیست و سوم - 1400/03/16

جلسه بیست و چهارم - 1400/03/18

جلسه بیست و پنجم - 1400/03/23

جلسه بیست و ششم - 1400/03/25

جلسه بیست و هفتم - 1400/03/30

جلسه بیست و هشتم - 1400/04/01

جلسه بیست و نهم - 1400/04/06

جلسه سی ام - 1400/04/08

Cambridge Grammar for IELTS
6 دستور و نگارش 2 - کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

جلسه اول - 1399/12/17

جلسه دوم - 1399/12/20

جلسه سوم - 1399/12/24

جلسه چهارم - 1399/12/27

جلسه پنجم - 1400/01/15

جلسه ششم - 1400/01/18

جلسه هفتم - 1400/01/22

جلسه هشتم - 1400/01/25

جلسه نهم - 1400/01/29

جلسه دهم - 1400/02/01

جلسه یازدهم - 1400/02/05

جلسه دوازدهم - 1400/02/08

جلسه سیزدهم - 1400/02/12

جلسه چهاردهم - 1400/02/15

جلسه پانزدهم - 1400/02/19

جلسه شانزدهم - 1400/02/22

جلسه هفدهم - 1400/02/26

جلسه هجدهم - 1400/02/29

جلسه نوزدهم - 1400/03/02

جلسه بیستم - 1400/03/05

جلسه بیست و یکم - 1400/03/09

جلسه بیست و دوم - 1400/03/12

جلسه بیست و سوم - 1400/03/16

جلسه بیست و چهارم - 1400/03/19

جلسه بیست و پنجم - 1400/03/23

جلسه بیست و ششم - 1400/03/26

جلسه بیست و هفتم - 1400/03/30

جلسه بیست و هشتم - 1400/04/02

جلسه بیست و نهم - 1400/04/06

جلسه سی ام - 1400/04/09

Cambridge Grammar for IELTS

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نامه نگاری 2418492 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
آواشناسی 2418146 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
دستور زبان پیشرفته 2418481 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418035 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان دوم 1 (فرانسه / آلمانی) 2418036 3 01 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418487 2 01 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
صرف 2418472 2 01 1400/04/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نظریه های واج شناسی 2418345 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
واج شناسی 2418222 2 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
دستور و نگارش2 2418005 4 02 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
دستور و نگارش2 2418005 4 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آواشناسی 2418146 2 01 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
دستور زبان پیشرفته 2418481 2 01 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 02 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان دوم 3 (فرانسه / آلمانی) 2418038 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
صرف 2418472 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
واج شناسی 2418222 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دستور و نگارش2 2418005 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2