اعضای هیات علمی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصیلی 98-99
ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل منبع
1  آواشناسی کارشناسی ارشد زبانشناسی  فایل طرح درس آواشناسی دانلود نرم افزار 64bit -32bit praat
2  زبان دوم (فرانسه 1) فایل طرح درس گروه اول  Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif- Grammaire Progressive
3 زبان دوم (فرانسه 1) فایل طرح درس گروه دوم Le Nouveau Taxi 1 -Vocabulaire Progressif - Grammaire Progressive
4 دستور و نگارش 1 فایل طرح درس Cambridge Grammar for IELTS
5 نگارش پیشرفته فایل طرح درس گروه اول The Practical Writer with Readings
6 نگارش پیشرفته فایل طرح درس گروه دوم The Practical Writer with Readings

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آواشناسی 2418146 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان دوم 1 (فرانسه / آلمانی) 2418036 3 02 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان دوم 1 (فرانسه / آلمانی) 2418036 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418035 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش پیشرفته 2418035 2 02 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 6 نتیجه
از 1