اعضای هیات علمی

نورالدین یوسفی

نورالدین یوسفی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش تدریس مهارتهای زبان 2418462 2 01 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 02 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 01 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انگلیسی برای اهداف ویژه(ESP ) 2418248 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق در آموزش زبان 2418400 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
انگلیسی برای اهداف ویژه(ESP ) 2418248 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در مسائل آموزش زبان 2418465 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار(مسائل آموزش زبان) 2418251 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول و روش تدریس مهارتها 2418187 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
برنامه ریزی درسی زبان 2418404 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1