دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,306 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل الگوهای روایی اساطیر و افسانه های کهن 2414637 2 کارشناسی ارشد زبان فارسی 01 محمد ایرانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00)
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 جهانگیر امیری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00)
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم 2416422 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی اکبر محسنی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00)
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 کارشناسی ارشد زبان فارسی 01 امیر عباس عزیزی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد شعردوره عباسی 2416426 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد نثر دوره عباسی 2416427 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 شهریار همتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00)
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 محمدنبی احمدی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 کارشناسی حقوق 01 علی عباس حیاتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 عامر قیطوری هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نورالدین یوسفی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق ، مقال نویسی وسمینار در مسائل ادبی 2416424 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00)
شعر معاصر عربی 2416415 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00)
متون تفسیری قرآن کریم 2416411 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
نثر معاصر عربی 2416414 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00)
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 شهاب مرادخانی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00)
نقد و مکتب های ادبی 2416423 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 شهاب مرادخانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
آیات الاحکام 2421057 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 01 علی مرتضوی مهر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,306 نتیجه
از 66