دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,641 نتیجه
از 133
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقد و بررسی تاریخ مغولان،تیموریان،حکومتهای محلی ایران 2428039 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی عزتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/26 (10:00 - 12:00)
تاریخ فقه و اجتهاد 2421100 2 کارشناسی 01 خلیل الله احمدوند هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (08:00 - 10:00)
کلیات علم حقوق 2421106 2 کارشناسی 01 آزاد رضایی هرهفته سه شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/29 (08:00 - 10:00)
مبادی فقه 2421080 2 کارشناسی 01 داود گوهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/17 (08:00 - 10:00)
آب وهواشناسی 2422454 2 کارشناسی جغرافیا 01 حسن ذوالفقاری هرهفته یک شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/21 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 02 وحید سبزیانپور هرهفته یک شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/26 (14:00 - 16:00)
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 وحید سبزیانپور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/27 (10:00 - 12:00)
ادبیات داستانی 2416397 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00)
ادبیات مقاومت 2416430 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته دو شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00)
الگوی روایی داستان های تخیلی (وهمناک) و عجایب نامه ها 2414638 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 خلیل بیگ زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/22 (14:00 - 16:00)
تاریخ انبیاء در قرآن 2428100 2 کارشناسی 01 روح اله بهرامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/27 (08:00 - 10:00)
تاریخ تحولات در شامات و مصر از فتح اسلامی تا برآمدن عثمانی 2428083 2 کارشناسی 01 مهدی عزتی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (08:00 - 10:00)
تحلیل و نقد شعردوره معاصر 2416428 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 2416425 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/20 (14:00 - 16:00)
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2416429 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/22 (14:00 - 16:00)
ترجمه متون ساده 2418491 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 شجاع تفکری رضایی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (14:00 - 16:00)
جریان شناسی شعر معاصر ایران 2414681 2 کارشناسی باستان شناسی 01 فاطمه کلاهچیان هرهفته چهار شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00)
حقوق اداری 1 2426105 2 کارشناسی حقوق 01 آزاد رضایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/21 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری (2) 2426014 2 کارشناسی حقوق 01 آزاد رضایی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/17 (08:00 - 10:00)
حقوق اساسی (1) 2426002 2 کارشناسی حقوق 01 آزاد رضایی هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/19 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 2,641 نتیجه
از 133