دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,669 نتیجه
از 84
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ادبیات و رایانه 2414612 2 کارشناسی زبان فارسی 01 خلیل بیگ زاده هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00)
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 کارشناسی زبان فارسی 01 فاطمه کلاهچیان هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
آیین و ویرایش متون علمی 2420437 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00)
آئین نگارش وویرایش 2414174 2 کارشناسی زبان فارسی 01 امیر عباس عزیزی فر 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم 2416422 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی اکبر محسنی 1398/10/26 (10:00 - 12:00)
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 کارشناسی ارشد زبان فارسی 01 سوسن جبری 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد شعردوره عباسی 2416426 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00)
تحلیل ونقد نثر دوره عباسی 2416427 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 شهریار همتی 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 کارشناسی حقوق 01 علی عباس حیاتی 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 هیوا ویسی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نورالدین یوسفی 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق ، مقال نویسی وسمینار در مسائل ادبی 2416424 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
زبان قرآن 2420446 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 شهریار همتی 1398/11/03 (10:00 - 12:00)
فقه الحدیث 4 2420444 2 کارشناسی الهیات 01 جمال فرزند وحی 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 سامان عبادی 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
مباحث عالی علوم بلاغی 2416418 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی اکبر محسنی 1398/10/26 (10:00 - 12:00)
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 کارشناسی زبان فارسی 01 امیر عباس عزیزی فر 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,669 نتیجه
از 84