دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,962 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 02 وحید سبزیانپور 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 تورج زینی وند 1399/03/22 (14:00 - 16:00)
ادبیات داستانی 2416397 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 تورج زینی وند 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
ادبیات مقاومت 2416430 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 جهانگیر امیری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
الگوی روایی داستان های تخیلی (وهمناک) و عجایب نامه ها 2414638 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 سوسن جبری 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
آیین نگارش متون علمی 2420436 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
تحلیل الگوهای روایی اساطیر و افسانه های کهن 2414637 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 سوسن جبری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
تحلیل و بررسی داستانهای عیاری و پهلوانی فارسی 2414633 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 وحید مبارک 1399/04/05 (10:00 - 12:00)
تحلیل و نقد شعردوره معاصر 2416428 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 2416425 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2416429 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00)
حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاری 2426104 2 کارشناسی حقوق 01 علی طهماسبی 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 هیوا ویسی 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
رابطه قرآن و سنت 2420443 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی 1399/04/05 (10:00 - 12:00)
روش تدریس مهارتهای زبان 2418462 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نورالدین یوسفی 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
روش های نقد و تحلیل متن 2414649 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عیسی نجفی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00)
روش ها و شیوه های تدبر د قرآن 2420445 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی قسمت اول 2414679 2 کارشناسی باستان شناسی 01 امیر عباس عزیزی فر 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
سیر آرا و عقاید و تاثیر آن در ادب فارسی 2414640 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 محمدابراهیم مالمیر هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
شعر معاصر عربی 2416415 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,962 نتیجه
از 99