اعضای هیات علمی

سامان عبادی

سامان عبادی

سامان عبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دستور و نگارش1 2418004 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دستور و نگارش1 2418004 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دستور و نگارش2 2418005 4 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دستور و نگارش2 2418005 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول و روش تحقیق 2418267 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دستور و نگارش1 2418004 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دستور و نگارش1 2418004 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمون زبان خارجی 2418188 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
دستور و نگارش2 2418005 4 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
دستور و نگارش2 2418005 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
سنجش زبان 2418401 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1