اعضای هیات علمی

سامان عبادی

سامان عبادی

سامان عبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

آموزش طراحی آزمون مجازی قسمت اول

آموزش طراحی آزمون مجازی قسمت دوم

آموزش جامع ویدیوی گام به گام کار در کلاس مجازی Adobe Connect

ویدیوی آموزشی ایجاد کلاس مجازی رایگان در Adobe Connect

 

 

دروس ارایه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹                                                                                                               

ردیف

نام درس

مقطع

دانلود سرفصل

۱

سنجش شناسی

 

دکتری

 سنجش شناسی

 

۲

سنجش و ارزیابی

ارشد

 سنجش و ارزیابی

 

۳

روش تدریس

 

کارشناسی

 

  روش تدریس

 

 

 

دانلود فایل های اسلاید صوتی به زبان انگلیسی جلسات درس روش تدریس کارشناس

ردیف جلسات عنوان درس ارایه شده
۱-دانلود اسلاید صوتی جلسه اول 

A brief history of language teaching

۲-دانلود اسلاید صوتی جلسه دوم

(Grammar Translation Method 

۳- دانلود اسلاید صوتی جلسه سوم

The nature of approaches and methods

۴-دانلود اسلاید صوتی جلسه چهارم

Situational Language Teaching

۵-دانلود اسلاید صوتی جلسه پنجم

Total Physical Response

۶-دانلود اسلاید صوتی جلسه ششم

The Silent Way

۷-دانلود اسلاید صوتی جلسه هفتم

The Natural Approach

۸-دانلود اسلاید صوتی جلسه هشتم

Communicative Language Teaching

۹-دانلود اسلاید صوتی جلسه نهم

     Styles and Strategies

 

دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط به تفکیک جلسات درس سنجش شناسی مقطع دکتری

ردیف جلسات عنوان درس ارایه شده
۱-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط    Dynamic Assessment(1) Theoretical Principles
۲- دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط 

(Dynamic Assessment 2(L2 Context   

۳-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Compuerized  Dynamic Assessment
۴-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Group Dynamic Assessment
۵-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط 
  1. Paradigm Shift in Language Assessment
۶-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Introducing Validity
۷دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Validity in social context
۸-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  The interface between validity and reliability
۹-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Test taking strategies &CALT
۱۰-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Stages of test development
۱۱-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Test specifications and  design
۱۲-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Writing items and tasks
۱۳-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Faireness:Bias and DIF
۱۴-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط 

Assessment of Second Language Pragmatics

 

 

دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط به تفکیک جلسات درس سنجش و ارزیابی مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف جلسات عنوان درس ارایه شده
۱-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط Testing and Teaching: Basic Considerations
۲--دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط
Principles of Language Assessment
۳-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Validity
۴--دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط Reliability
   
۵--دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط Designing Language Classroom Tests
۶-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Stages of test development
۷-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Test specifications and  design
۸-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Writing items and tasks
۹-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Performance  Assessment
۱۰-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط    Dynamic Assessment(1) Theoretical Principles
۱۱- دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط 

(Dynamic Assessment 2(L2 Context   

۱۲-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  Compuerized  Dynamic Assessment
۱۳-دانلود فایل های صوتی  ارایه کلاسی و دیگر فایل های مرتبط  CALT

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش زبان 2418401 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
یادگیری زبان به کمک فن آوری 2418408 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور و نگارش2 2418005 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
دستور و نگارش2 2418005 4 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
دستور و نگارش1 2418004 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمون زبان خارجی 2418188 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2