اعضای هیات علمی

سامان عبادی

سامان عبادی

سامان عبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه ترم اول ۹۹-۴۰۰

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

فن آوری در آموزش ارشد

پاسخگویی به سوالات

یکشنبه

سمینار ارشد

پاسخگویی به سوالات

پاسخگویی به سوالات

پاسخگویی به سوالات

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

پاسخگویی به سوالات

تهیه و تدوین ارشد

پاسخگویی به سوالات

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

فن آوری در آموزش دکتری

پاسخگویی به سوالات

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آ

 

 

 

دروس ارایه شده در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹                                                                                                               

ردیف

نام درس

مقطع

دانلود سرفصل

۱

فن آوری در آموزش زبان

 

دکتری

 دانلود

 

۲

یادگیری زبان به کمک فن آوری

ارشد

 دانلود

 

۳

سمینار

 

ارشد

 

 

دانلود

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بیان شفاهی داستان (1) 2418493 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
یادگیری زبان به کمک فن آوری 2418408 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
برنامه ریزی درسی زبان 2418404 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
سنجش زبان 2418401 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 | هرهفته سه شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 01 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
یادگیری زبان به کمک فن آوری 2418408 2 01 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار در مسائل آموزش زبان 2418465 2 01 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
سنجش زبان 2418401 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
یادگیری زبان به کمک فن آوری 2418408 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تهیه وتدوین مطالب درسی 2418250 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سنجش و ارزشیابی زبان 2418463 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2