اعضای هیات علمی

محمدجواد حجاری

محمدجواد حجاری

محمدجواد حجاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 506
پست الکترونیکی: 
 

نیمسال نخست 1401-1400

ردیف

نام درس

سرفصل وزارت و طرح درس

منابع

جلسات

توضیحات

1

ادبیات اروپا ارشد

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1(صوتی)

جلسه2(صوتی)

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

2

درآمدی بر ادبیات 1 (آموزش)

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

3

رمان قرن 20

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1 + صوتی

جلسه2 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

4

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1 + صوتی

جلسه2 + صوتی

جلسه3 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

5 مقاله‌نویسی ارشد

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

 

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

6 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع جلسه1 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

7 نمونه‌های نثر ساده

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع جلسه1(صوتی)

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/09/30

 

 

نیمسال دوم 00-99

ردیف

نام درس

سرفصل وزارت و طرح درس

منابع

جلسات

توضیحات

1

داستان کوتاه ارشد

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1(صوتی)

جلسه2(صوتی)

جلسه3(صوتی)

جلسه4(صوتی)

جلسه5(صوتی)

جلسه6(صوتی)

جلسه7(صوتی)

جلسه8(صوتی)

جلسه9(صوتی)

جلسه10(صوتی)

جلسه11(صوتی)

جلسه12(صوتی)

جلسه13(صوتی)

جلسه14(صوتی)

جلسه15(صوتی)

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

2

ادبیات معاصر

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1 + صوتی

جلسه2 + صوتی

جلسه3 + صوتی

جلسه4 + صوتی

جلسه5 + صوتی

جلسه6 + صوتی

جلسه7 + صوتی

جلسه8 + صوتی

جلسه9 + صوتی

جلسه10 + صوتی

جلسه11 + صوتی

جلسه12 + صوتی

جلسه13 + صوتی

جلسه14 + صوتی

جلسه15 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

ارزیابی پایانی

3

ادبیات جهان

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1 + صوتی

جلسه2 + صوتی

جلسه3 + صوتی

جلسه4 + صوتی

جلسه5 + صوتی

جلسه6 + صوتی

جلسه7 + صوتی

جلسه8 + صوتی

جلسه9 + صوتی

جلسه10 + صوتی

جلسه11 + صوتی

جلسه12 + صوتی

جلسه13 + صوتی

جلسه14 + صوتی

جلسه15 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

ارزیابی پایانی

4

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع 

جلسه1 + صوتی + تصویری

جلسه2 + صوتی + تصویری

جلسه3 + صوتی + تصویری

جلسه4 + صوتی

جلسه5 + صوتی

جلسه6 + صوتی

جلسه7 + صوتی

جلسه8 + صوتی

جلسه9 + صوتی + تصویری

جلسه10 + صوتی

جلسه11 + صوتی

جلسه12 + صوتی

جلسه13 + صوتی

جلسه14 + صوتی

جلسه15 + صوتی

جلسه16 + صوتی

جلسه17 + صوتی

جلسه18 + صوتی

جلسه19 + صوتی

جلسه20 + صوتی

جلسه21 + صوتی

جلسه22 + صوتی

جلسه23 + صوتی

جلسه24 + صوتی

جلسه25 + صوتی

جلسه26 + صوتی

جلسه27 + صوتی

جلسه28 + صوتی

جلسه29 + صوتی

جلسه30 + صوتی

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

آزمون میانترم شماره 1

ارزیابی پایانی

5

ترجمه متون ادبی

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

توضیحات جلسه 1

جلسه1(پاورپوینت صوتی)

جلسه2(پاورپوینت صوتی)

جلسه3(پاورپوینت صوتی)

جلسه4(پاورپوینت صوتی)

جلسه5(پاورپوینت صوتی)

جلسه6(پاورپوینت صوتی)

جلسه7(پاورپوینت صوتی)

جلسه8(پاورپوینت صوتی)

جلسه9(پاورپوینت صوتی)

جلسه10(پاورپوینت صوتی)

جلسه11(پاورپوینت صوتی)

جلسه12(پاورپوینت صوتی)

جلسه13(پاورپوینت صوتی)

جلسه14(پاورپوینت صوتی)

جلسه15(پاورپوینت صوتی)

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

فرم ارسال خلاصه مقاله

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

ارزیابی پایانی

6 زبان تخصصی کامپیوتر

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه 1(صوتی)

جلسه2(صوتی) + جزوه

جلسه3(صوتی)

جلسه4(صوتی)

جلسه5(صوتی) + تکمیلی1 و تکمیلی2

جلسه6(صوتی)

جلسه7(صوتی)

جلسه8(صوتی)

جلسه9(صوتی)

جلسه10(صوتی)

جلسه11(صوتی)

جلسه12(صوتی)

جلسه13(صوتی)

جلسه14(صوتی)

جلسه15(صوتی)

رمز فایل‌ها: مکاتبه با استاد

روش ارزیابی نیمسال و پایانی

مهلت تکلیف میانترم: 1400/03/31

 

 

نیمسال نخست 00-99

ردیف

نام درس

سرفصل وزارت و طرح درس

منابع

جلسات

توضیحات

1

خواندن و درک مفاهیم 1

 

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1(صوتی)   جلسه2(صوتی)

جلسه3(صوتی)   جلسه4(صوتی)

جلسه5(صوتی)   جلسه6(صوتی)

جلسه7(صوتی)   جلسه8(صوتی)

جلسه9(صوتی)   جلسه10(صوتی)

جلسه11(صوتی)   جلسه12(صوتی)

جلسه13(صوتی)   جلسه14(صوتی)

جلسه15(صوتی)   جلسه16(صوتی)

جلسه17(صوتی)   جلسه18(صوتی)

جلسه19(صوتی)   جلسه20(صوتی)

جلسه21(صوتی)   جلسه22(صوتی)

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

1 بهمن

اطلاعیه ارزیابی پایانی

2

فنون و صناعات ادبی

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع

جلسه1+صوتی   جلسه2+صوتی

جلسه3+صوتی   جلسه4+صوتی

جلسه5+صوتی   جلسه6+صوتی

جلسه7+صوتی   جلسه8+صوتی

جلسه9+صوتی   جلسه10+صوتی

جلسه11+صوتی   جلسه12+صوتی

جلسه13+صوتی   جلسه14+صوتی

جلسه15+صوتی   جلسه16+صوتی

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

30 آذر

اطلاعیه ارزیابی پایانی

3

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع اصلی 1

دانلود منبع اصلی 2

دانلود منبع خلاصه‌شده

دانلود نمایشنامه‌ها

جلسه1+صوتی   جلسه2+صوتی

جلسه3+صوتی   جلسه4+صوتی

جلسه5+صوتی   جلسه6+صوتی

جلسه7+صوتی   جلسه8+صوتی

جلسه9+صوتی   جلسه10+صوتی

جلسه11+صوتی   جلسه12+صوتی

جلسه13+صوتی   جلسه14+صوتی

جلسه15+صوتی 

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

30 آذر

اطلاعیه ارزیابی پایانی

4

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

سرفصل وزارت

طرح درس

دانلود منبع سیر 1

دانلود منبع سیر 2

جلسه1+صوتی   جلسه2+صوتی

جلسه3+صوتی   جلسه4+صوتی

جلسه5+صوتی   جلسه6+صوتی

جلسه7+صوتی   جلسه8+صوتی

جلسه9+صوتی   جلسه10+صوتی

جلسه11+صوتی   جلسه12+صوتی

جلسه13+صوتی   جلسه14+صوتی

جلسه15+صوتی   جلسه16+صوتی

جلسه17+صوتی   جلسه18+صوتی

جلسه19+صوتی   جلسه20+صوتی

جلسه21+صوتی   جلسه22+صوتی

جلسه23+صوتی  جلسه24+صوتی

جلسه25+صوتی   جلسه26+صوتی

جلسه27+صوتی   جلسه28+صوتی

جلسه29+صوتی   جلسه30+صوتی

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

30 آذر

اطلاعیه ارزیابی پایانی

5

مقاله‌نویسی ارشد

سرفصل وزارت

طرح درس

عملی

جلسه1(صوتی)   جلسه2(صوتی)

جلسه3(صوتی)   جلسه4(صوتی)

جلسه5(صوتی)   جلسه6(صوتی)

جلسه7(صوتی)   جلسه8(صوتی)

جلسه9(صوتی)   جلسه10(صوتی)

جلسه11(صوتی)   

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

30 بهمن

اطلاعیه ارزیابی پایانی

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه در میانسال 99-00

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

یکشنبه

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

دوشنبه

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

سه شنبه

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

چهارشنبه

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 99-98

ردیف

نام درس

سرفصل وزارت علوم و طرح درس

منابع

جلسات

توضیحات

1

ترجمه متون ادبی

سرفصل ترجمه متون ادبی

طرح درس ترجمه متون ادبی

دانلود منبع ترجمه متون ادبی

جلسه1+صوتی   جلسه2+صوتی

جلسه3+صوتی   جلسه4+صوتی

جلسه5+صوتی   جلسه6+صوتی

جلسه7+صوتی   جلسه8+صوتی

جلسه9+صوتی   جلسه10+صوتی

جلسه11+صوتی   جلسه12+صوتی

جلسه13+صوتی   جلسه14+صوتی

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکالیف

مهلت تکلیف میانترم:

31 اردیبهشت

فرم گزارش مقاله

فرم پروژه ترجمه

اطلاعیه ارزیابی پایانی

2

ادبیات جهان

سرفصل ادبیات جهان

طرح درس ادبیات جهان

دانلود منبع ادبیات جهان

جلسه1+صوتی   جلسه2+صوتی

جلسه3+صوتی   جلسه4+صوتی

جلسه5+صوتی   جلسه6+صوتی

جلسه7+صوتی   جلسه8+صوتی

جلسه9+صوتی   جلسه10+صوتی

جلسه11+صوتی   جلسه12+صوتی

جلسه13+صوتی   جلسه14+صوتی

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

اطلاعیه تکلیف کلاسی

مهلت تکلیف میانترم:

31 خرداد

فرم گزارش مقاله

اطلاعیه ارزیابی پایانی

3

زبان عمومی

فهرست کتاب معرفی‌شده

طرح درس زبان عمومی

دانلود منبع زبان عمومی

ج1(واژه‌‌سازی 1)   ج2(واژه‌سازی 2)   

ج3(پاورپوینت صوتی)   ج4(مکالمه1)

ج5(پاورپوینت صوتی)    ج6(مکالمه2)

ج7(پاورپوینت صوتی)    ج8(پاورپوینت صوتی)

ج9(مکالمه3)   ج10(پاورپوینت صوتی)

ج11(مکالمه4)   ج12(پاورپوینت صوتی)

ج13(افعال)   ج14(Review1)

ج15(مکالمه5)   ج16(پاورپوینت صوتی)

ج17(Review Reading1-2)

ج18(پاورپوینت صوتی)   ج19(مکالمه6)

ج20(پاورپوینت صوتی)   ج21(نمونه سوال)

رمز فایل‌ها:

مکاتبه با استاد

نمونه تکلیف میانترم

مهلت تکلیف میانترم:

31 خرداد

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
درآمدی بر ادبیات (1) 2418495 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مقاله نویسی 2418215 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2418272 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
رمان قرن 20 2418271 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
داستان کوتاه 2418206 2 01 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ادبیات جهان 2418277 2 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ادبیات معاصر 2418278 2 01 1400/04/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 01 1400/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مقاله نویسی 2418215 2 01 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2418272 2 01 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
خواندن و درک مفاهیم 1 2418001 4 01 | هرهفته دو شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
فنون و صناعات ادبی 2418043 2 01 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ادبیات جهان 2418277 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات جهان 2418277 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2