اعضای هیات علمی

شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عنوان درس فایل فایل های جلسات مجازی برگزارشده
نحو( کارشناسی ارشد)

Core Syntax: A Minimalist  Approach

David Adger, 2002

 - جلسۀ اول، بخش اول(برون خط )

 - جلسۀ اول، بخش دوم(برون خط)

 - جلسۀ دوم، بخش اول(برون خط)

 - جلسۀ دوم، بخش دوم(برون خط)

 - جلسۀ سوم، 26 فروردین، بخش اول(برخط)

 - جلسۀ سوم، 26 فروردین، بخش دوم(برخط)

 - جلسۀ چهارم، 2 اردیبهشت، بخش اول(برخط)

 - جلسۀ چهارم، 2 اردیبهشت، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ پنجم، 9 اردیبهشت، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ پنجم، 9 اردیبهشت، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ ششم، 16 اردیبهشت، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ ششم، 16 اردیبهشت، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ هفتم، 23 اردیبهشت، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ هفتم، 23 اردیبهشت، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ هشتم، 30 اردیبهشت، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ هشتم، 30 اردیبهشت، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ نهم، 6 خرداد، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ نهم، 6 خرداد، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ دهم، 13 خرداد، بخش اول(برخط)

  - جلسۀ دهم، 13 خرداد، بخش دوم(برخط)

  - جلسۀ یازدهم، 20 خرداد(برخط)

  - جلسۀ دوازدهم، 28 خرداد(برخط)

ترجمۀ متون ساده( کارشناسی)

متن برای ترجمه، جلسۀ اول(برون خط)

متن برای ترجمه، جلسۀ دوم(برون خط)

متن برای ترجمه، جلسۀ سوم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ چهارم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ پنجم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ ششم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ هفتم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ هشتم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ نهم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ دهم(برخط)

متن برای ترجمه، جلسۀ یازدهم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ اول(برون خط)

 - تکلیف خواسته شده از دانشجویان محترم برای جلسۀ اول

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ دوم(برون خط)

 - تکلیف خواسته شده از دانشجویان محترم برای جلسۀ دوم

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ سوم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ چهارم(برخط)

 - نرجمۀ استاد از متن جلسۀ پنجم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ ششم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ هفتم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ هشتم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ نهم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ دهم(برخط)

 - ترجمۀ استاد از متن جلسۀ یازدهم(برخط)

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول روش ترجمه 2418484 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه پیشرفته 2418500 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ساخت زبان فارسی 2418137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
اصول دستورزبان 2418221 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون ساده 2418491 2 01 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نحو زبان فارسی 2418364 2 01 1400/04/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نحو 2418289 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نظریه های صرف 2418346 2 01 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های نحوی 2418347 2 01 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ساخت زبان فارسی 2418137 2 01 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول دستورزبان 2418221 2 01 1399/11/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نحو 2418289 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون ساده 2418021 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون ساده 2418021 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول دستورزبان 2418221 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نحو زبان فارسی 2418364 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3