اعضای هیات علمی

شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول دستورزبان 2418221 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول دستورزبان 2418221 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلیات زبانشناسی2 2418015 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلیات زبانشناسی2 2418015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نحو زبان فارسی 2418364 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه های نحوی 2418347 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق آزاد 2418317 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون ساده 2418021 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون ساده 2418021 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ساخت زبان فارسی 2418137 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کلیات زبانشناسی1 2418014 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کلیات زبانشناسی1 2418014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نحو 2418289 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول دستورزبان 2418221 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ زبانشناسی 2418224 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
شیوه استدلا ل نحوی 2418231 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
کلیات زبانشناسی2 2418015 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کلیات زبانشناسی2 2418015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2