کارشناس پژوهشی و فناوری

نوشین صوفی

وظایف

تماس

کلیات فعالیتهای مربوط به دفتر پژوهش وفناوری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی به شرح ذیل می باشد:

۱.استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان ، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده

۲. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید.

۳.انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اس