کارشناس پژوهشی و فناوری

نوشین صوفی

وظایف

تماس

کلیات فعالیتهای مربوط به دفتر پژوهش وفناوری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی به شرح ذیل می باشد:

۱.استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان ، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده

۲. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید.

۳.انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اساتید.

۴.انجام کلیه امور مربوط به پژوهشگر برتر.

۵. انجام کلیه امور مربوط هفته پژوهش.

۶. انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (طرح سربازی ، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)

۷.انجام  امور مربوط ارتقاء (از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی)

۸.انجام امور مربوط به احتساب سنوات.

۹.راهنمایی وآماده سازی پرونده های مربوط به جذب هیأت ممیزه.

۱۰.تمام مکاتبات با دفتر جذب ، هیأت ممیزه، دفتر نظارت وارزیابی، امور فرهنگی.

۱۱. تجزیه وتحلیل داده های خام ۴ فرم نظر سنجی طبق فرمول تعریف شده وارسال به دفتر نظارت وارزیابی جهت سنجش کیفی اساتید.

۱۲. گزارشگیری وارائه آمارهای فعالیتهای پژوهشی  گروههای مختلف بنا به درخواست معاونت پژوهشی.

۱۳. تهیه مواد خام وپردازش شده مورد نیاز اساتید شامل (فرم ها، شیوه نامهاو....) جهت درج در سایت دانشکده.

۱۴.آموزش ، برگزاری وپاسخ به مراجعات اساتید در امور تخلف پژوهشی وپیگیریهای لازم.

۱۵.دعوت ،هماهنگی ، تنظیم، برگزاری کلیه جلسات مربوط کار گروه وکمیته منتخب.

ایمیل: nooshinsoufi۸۰@gmail.com

شماره تلفن: ۰۸۳۳۴۲۶۵۱۴۵