اعضای هیات علمی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی 99-98

ردیف عنوان درس مقطع
1 مطالعات یادگیری زبان دوم دکتری
2 نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان کارشناسی ارشد

 

 

مطالعات یادگیری زبان دوم (دکتری)

جلسه مطالب آموزشی تکلیف درسی
1 تعطیل رسمی --------------------
2

آشنایی با حوزه مطالعات یادگیری زبان دوم و بررسی برنامه درسی (قبل از تعطیلات)

آماده سازی خلاصه فصول یک و دو از کتابهای اصلی (Ortega, Ellis)
3

نقش سن در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 3 از کتاب Ortega و فصل 6 از کتاب Ellis

4

نقش زبان اول در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 4 از کتاب Ortega و فصل 7 از کتاب Ellis

5

نقش عواملی محیطی در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 5 از کتاب Ortega و فصل 8 از کتاب Ellis

6

نقش قدرت شناختی در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 6 از کتاب Ortega و فصل 5 از کتاب Ellis

7

تغییرات ساختاری در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 7 از کتاب Ortega و فصل 3 از کتاب Ellis

8

نقش استعداد در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 8 از کتاب Ortega و فصل 3 از کتاب Ellis

9

نقش انگیزه در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 9 از کتاب Ortega و فصل 3 از کتاب Ellis

10

نقش عوامل احساسی در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 10 از کتاب Ortega و فصل 9 از کتاب Ellis

11

ابعاد اجتماعی در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطالب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصول 10 و 11 از کتاب Ellis

12

نقش تدریس آشکار و ضمنی در یادگیری زبان دوم (خلاصه مطلب)

پاسخ به سوالات مطرح شده (فایل پیوست)

مرور یک مطالعه میدانی در زمینه موضوع درس

خلاصه فصل 12 از کتاب Ellis

 

 

نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان (کارشناسی ارشد)

جلسه مطالب آموزشی تکلیف درسی
1 آشنایی با نرم افزار SPSS و انواع متغیرها (قبل از تعطیلات) بازیابی سه مقاله و مشخص کردن نوع متغیرهای آن
2 نحوه ورود داده به SPSS وارد کردن داده در SPSS
3

آمار توصیفی و سنجش پیش فرضهای آمار استنباطی (مبانی نظری)

تحلیل آمار توصیفی و سنجش پیش فرضهای آمار استنباطی به صورت عملی در SPSS

محاسبه آمار توصیفی و سنجش پیش فرضها بر اساس داده های جلسه پیش (فایل پیوست)
4 تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی (مبانی نظری) تحلیل رابطه بین برخی متغیرها در داده های جلسه گذشته از طریق همبستگی (فایل پیوست)
5 تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون (مبانی نظری) تحلیل همبستگی و رگرسیون بر اساس داده های جدید (فایل پیوست)
6 تجزیه و تحلیل داده ها از طربق رگرسیون به صورت عملی در SPSS تحلیل رگرسیون بر اساس داده های جلسه گذشته (فایل پیوست)
7 تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t (مبانی نظری) تحلیل آزمون t بر اساس داده های مربوط به زبان آموزان (فایل پیوست)
8 تجزیه و تحلیل داده ها از طربق آزمون واریانس یک طرفه (مبانی نظری و نحوه اجرای آزمون) تحلیل آزمون واریانس یک طرفه بر اساس داده های مربوط به معلمان زبان (فایل پیوست)
9 تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون واریانس دو طرفه (مبانی نظری و نحوه اجرای آزمون) تحلیل آزمون واریانس دو طرفه بر اساس داده های مربوط به معلمان زبان (فایل پیوست)
10 تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (مبانی نظری و نحوه اجرای آزمون) تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بر اساس داده های مربوط به معلمان زبان (فایل پیوست)
11 تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مربع خی (مبانی نظری و نحوه اجرای آزمون) تحلیل داده ها با استفاده از مربع خی (فایل پیوست)

 

فعالیت های اجراییمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 01 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مطالعات یادگیری زبان دوم 2418402 2 01 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تربیت معلم زبان 2418409 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تدریس عملی 2418470 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2