اعضای هیات علمی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصیلی 99-98

ردیف عنوان درس مقطع
1 تربیت معلم دکتری
2 نگارش متون علمی کارشناسی ارشد
3 نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان کارشناسی ارشد

 

فعالیت های اجراییمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تربیت معلم زبان 2418409 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 2418469 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تدریس عملی 2418470 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
روان شناسی زبان 2418295 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2