اعضای هیات علمی

هیوا ویسی

هیوا ویسی

هیوا ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول و روش تحقیق 2418267 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول و روش ترجمه 2418017 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 2418041 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان 2418473 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
خواندن و درک مفاهیم 1 2418001 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
خواندن و درک مفاهیم 2 2418002 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خواندن و درک مفاهیم 2 2418002 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مقاله نویسی 2418057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مقاله نویسی 2418057 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه های جامعه شناسی زبان 2418466 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 2418041 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 2418041 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تجزیه وتحلیل کلا م 2418230 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
خواندن و درک مفاهیم 1 2418001 4 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2