اعضای هیات علمی

هیوا ویسی

هیوا ویسی

هیوا ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل کلا م 2418440 2 01 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در مسائل آموزش زبان 2418465 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 2418041 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان 2418473 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
خواندن و درک مفاهیم 1 2418001 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
خواندن و درک مفاهیم 2 2418002 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
خواندن و درک مفاهیم 2 2418002 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2