2505
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی:

جغرافیا و پایداری محیط

نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس  تأکید این کمیسیون  بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شدۀ نشریات، لطفاً مقالات خود را صرفاً در راستای موضوعات جغرافیا و پایداری محیط زیر ارسال نمایید.

  • کشف توانمندیهای مناطق برای توسعة پایدار و پیش بینی عدم تعادلهای ناشی از برنامة توسعه.
  • برآورد ظرفیت های محیطی برای پذیرش جمعیت و برنامه ریزی برای اسکان متناسب با افزایش جمعیت.
  • دستکاری سامانه های محیطی و پیش بینی سرانجام آنها در کوتاه مدت و بلند مدت.
  • پی آمدهای زمین ریخت شناختی و بو م شناختی گسترش محیط های شهری.
  • بررسی علائم ناپایداری مانند تغییرات سطح اساس، بیابان زایی، فرسایش خاک، تغییر اقلیم و غیره.

 

صفحه اصلی نشریه

آخرین اخبار