فعالیت های عمرانی

بازسازی محوطه بیرونی


بازسازی سالن آمفی تئاطر