معاونت پژوهشی و اجرایی

درباره معاونت پژوهشی و اجرایی

معاونان پژوهشی دانشکده ها، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند.به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها،مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است.معاونت پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی عملا از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته است.با این وجوداز ابتدا معاونت اداری و مالی همواره عهده دار معاونت پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی نیز بوده است لذا معاونت پژوهشی مستقلی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود نداشته است.معاونان پژوهشی دانشکده ها، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند.به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها،مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است.معاونت پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی عملا از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته است.با این وجوداز ابتدا معاونت اداری و مالی همواره عهده دار معاونت پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی نیز بوده است لذا معاونت پژوهشی مستقلی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود نداشته است.

معاونت پژوهشی و اجرایی

 دکتر محمد ابراهیم مالمیر

دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

گروه زبان و ادبیات فارسی

 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: dr_maalmir@razi.ac.ir
 • -
 •     فرهنگ لغات و تعبیرات کلیات سعدی(غزلیات و قصاید) ,محمدابراهیم مالمیر, ناصر سیفی ,۱۳۸۴ ,
 • کتب

  •     محمدابراهیم مالمیر ,قبسه العجلان فی وفات غریب الخراسان علی بن موسی الرضا علیه ال ,انصاری ,۱۳۸۷ ,۷-۸۴-۶۹۲۵-۹۶۴-۹ ,
  •     محمدابراهیم مالمیر ,ایجاج الاحزان (موجج نیران الاحزان) فی وفاه غریب الخراسان علی ,انصاری ,۱۳۸۷ ,۰-۸۳-۶۹۲۵-۹۶۴-۹ ,
 • مقالات

  •     محمدابراهیم مالمیر ، نقد نسخ خطی و چاپی الرساله الغوثیه ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره ۵۹ ، ۱۳۸۷ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۵۹ ،
  •     محمدابراهیم مالمیر ، تآویل استنبطاتی و مستنبطات تاویلی در عرفان و تصوف ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره ۵۶ ، ۱۳۸۴ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۶۰ ،
 • همایش ها

  •     محمدابراهیم مالمیر ,حدیث و قرآن در آئینه حکیم شروان ,همایش سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ,1389/11/27 ,نامشخص ,
  •     محمدابراهیم مالمیر, شهریار همتی ,تاملی در نقش ادبیات پارسی زبان در تسهیل فراگیری و آموزش زبان عربی و زبان اعرابی ,چهارمیF همای۴ سراسر۳ مدیراF گروG هاJ عربJ دانشگاG هاJ ایراF زبان و ادبیات عربی چالش ها و فرصت ها ,1388/04/23 ,نامشخص ,