فعالیت های پژوهشی

کارگاه دانش افزایی هیأت علمی

نمودار فعالیت های پژوهشی دانشکده

جدول فعالیت های پژوهشی دانشکده

آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

پژوهانه
نحوه ورود و چگونگی ثبت فعالیت ها در سامانه گلستان پژوهشی

 •  تعداد مقالات ISI چاپ شد توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 •  تعداد مقالات SCOPUS چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 •  تعداد مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 •  تعداد مقالات فاقد نمایه معتبر علمی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 •  تعداد مقالات همایشی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی ادبیات و علوم انسانی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 •  تعداد کتاب های چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  فرصت مطالعاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۰

  ۲

  ۱

  ۰

  ۱

  ۹

  ۲

  ۰

  ۰

  ۵

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۰

  ۰

  ۴

  ۲

  ۰

  ۴

  ۳۱

  ۵

  ۰

  ۰

  ۱۱

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۰

  ۲

  ۲

  ۲

  ۱۴

  ۶

  ۴

  ۰

  ۰

  ۱۷

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۲

  ۰

  ۲

  ۱

  ۰

  ۱

  ۶

  ۷

  ۱

  ۰

  ۲۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲۱

  ۲

  ۰

  ۰

  ۲۹

  ۰

  ۱

  ۱۳۹۴

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۱۶

  ۹

  ۰

  ۱

  ۳۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۵

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۴۹

  ۵

  ۰

  ۲

  ۳۰

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۶

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۸

  ۲

  ۰

  ۰

  ۱۵

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۷

  ۰

  ۱۰

  ۶

  ۱۲

  ۲۱

  ۱۴۶

  ۳۶

  ۱

  ۳

  ۱۱۵

  ۰

  ۱

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عرب طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  فرصت مطالعاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۳

  ۲

  ۱

  ۰

  ۰

  ۹

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۴

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۱۶

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۲

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۵

  ۶

  ۹

  ۰

  ۲

  ۴۸

  ۱

  ۰

  ۱۳۹۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۱۱

  ۳

  ۷

  ۰

  ۱

  ۴۹

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۴

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۳

  ۲۱

  ۱۱

  ۰

  ۴

  ۴۱

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۵

  ۰

  ۰

  ۲

  ۱

  ۳

  ۱۷

  ۴

  ۰

  ۳

  ۴۰

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۶

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲۰

  ۲

  ۱۰

  ۲

  ۱

  ۰

  ۱۹

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۷

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲۴

  ۳۱

  ۵۹

  ۳۵

  ۱

  ۱۰

  ۲۰۵

  ۲

  ۱

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  فرصت مطالعاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۶

  ۵

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۱

  ۰

  ۱۱

  ۴

  ۱

  ۱۳۹۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۲

  ۵

  ۰

  ۱۴

  ۰

  ۲۷

  ۸

  ۱

  ۱۳۹۳

  ۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۷

  ۲

  ۳۱

  ۰

  ۴۹

  ۶

  ۸

  ۱۳۹۴

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۲

  ۵

  ۲

  ۵

  ۰

  ۴۱

  ۱۶

  ۳

  ۱۳۹۵

  ۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۵

  ۱

  ۵

  ۰

  ۳۳

  ۱۴

  ۹

  ۱۳۹۶

  ۲

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۰

  ۳۲

  ۱۴

  ۶

  ۱۳۹۷

  ۴

  ۰

  ۰

  ۳

  ۵

  ۲۴

  ۷

  ۵۷

  ۰

  ۲۰۰

  ۶۷

  ۲۸

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه الهیات طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  فرصت مطالعاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۴

  ۱

  ۰

  ۰

  ۳

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۷

  ۲

  ۰

  ۰

  ۱۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۹

  ۵

  ۰

  ۵

  ۱۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۸

  ۳

  ۰

  ۱

  ۱۴

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۴

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۲

  ۲۰

  ۴

  ۲

  ۲

  ۱۶

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۵

  ۰

  ۱

  ۰

  ۰

  ۵

  ۴۶

  ۷

  ۰

  ۲

  ۱۶

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۶

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۱

  ۲۲

  ۲

  ۰

  ۱

  ۹

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۷

  ۰

  ۲

  ۲

  ۰

  ۱۲

  ۱۱۷

  ۲۴

  ۲

  ۱۱

  ۹۰

  ۰

  ۰

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه جغرافیا طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  طرح تحقیقاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۱

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۱۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱۰

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۰

  ۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۲۱

  ۲

  ۱

  ۱

  ۱۰

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۱

  ۱

  ۰

  ۱

  ۱

  ۲۵

  ۱

  ۱

  ۰

  ۲۰

  ۲

  ۳

  ۱۳۹۲

  ۵

  ۰

  ۰

  ۱

  ۲

  ۱۴

  ۰

  ۰

  ۱

  ۲۱

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۳

  ۳۲

  ۱

  ۰

  ۰

  ۲۵

  ۲

  ۳

  ۱۳۹۴

  ۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱۰

  ۳

  ۰

  ۲

  ۲۶

  ۳

  ۴

  ۱۳۹۵

  ۱

  ۰

  ۰

  ۱

  ۳

  ۹

  ۱

  ۱

  ۰

  ۲۲

  ۲

  ۱

  ۱۳۹۶

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱۳

  ۳

  ۰

  ۰

  ۱۲

  ۰

  ۰

  ۱۳۹۷

  ۱۱

  ۱

  ۰

  ۵

  ۱۳

  ۱۲۶

  ۱۱

  ۳

  ۴

  ۱۴۶

  ۱۰

  ۱۲

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی گروه حقوق(رشته های حقوق و تاریخ اسلام) طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  فرصت مطالعاتی

  کتاب

  (ویرایش)

  کتاب

  (گردآوری)

  کتاب

  (ترجمه)

  کتاب

  (تالیف)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  سایر مقالات داخلی

  سایر مقالات خارجی

  مقاله علمی ترویجی

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۱

  ۱

  ۰

  ۳

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۲

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۵

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۳

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱

  ۱

  ۰

  ۰

  ۵

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۴

  ۰

  ۲

  ۰

  ۲

  ۰

  ۱

  ۱

  ۰

  ۰

  ۷

  ۴

  ۱

  ۱۳۹۵

  ۰

  ۰

  ۰

  ۰

  ۲

  ۲

  ۰

  ۳

  ۰

  ۹

  ۲

  ۲

  ۱۳۹۶

  ۰

  ۰

  ۱

  ۰

  ۱

  ۶

  ۰

  ۳

  ۰

  ۱۳

  ۵

  ۴

  ۱۳۹۷

  ۰

  ۲

  ۱

  ۲

  ۸

  ۱۴

  ۳

  ۷

  ۰

  ۴۴

  ۱۶

  ۱۱

  مجموع

 • آمار فعالیتهای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال­های  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

  کتاب

  (تالیف، ترجمه، ویرایش و گردآوری)

  مقاله همایش(ملی-بین المللی)

  مقالات داخلی و خارجی فاقد نمایه معتبر

  مقاله علمی-پژوهشی

  مقاله

  SCOPUS

   

   

  مقاله

  ISI

  سال

  ۶

  ۲۲

  ۲

  ۲۳

  ۱

  ۱

  ۱۳۹۰

  ۱۷

  ۵۹

  ۱۰

  ۴۰

  ۶

  ۰

  ۱۳۹۱

  ۳۰

  ۴۰

  ۱۳

  ۸۱

  ۷

  ۵

  ۱۳۹۲

  ۱۸

  ۴۳

  ۳۶

  ۱۳۹

  ۱۱

  ۳

  ۱۳۹۳

  ۲۰

  ۷۲

  ۴۷

  ۱۷۱

  ۱۰

  ۱۴

  ۱۳۹۴

  ۱۶

  ۷۳

  ۳۷

  ۱۶۵

  ۲۳

  ۸

  ۱۳۹۵

  ۱۸

  ۱۲۸

  ۲۷

  ۱۵۰

  ۱۸

  ۱۲

  ۱۳۹۶

  ۲۸

  ۵۹

  ۱۵

  ۱۰۰

  ۱۹

  ۱۰

  ۱۳۹۷

  ۱۵۳

  ۴۹۶

  ۱۱۶

  ۸۶۹

  ۹۵

  ۵۳

  مجموع

 اکتشافات، کارگاه‌ها و سخنرانی ها
   تألیف، تصنیف و ترجمۀ کتاب            
  همایش های بین المللی