مدیر امور عمومی

علیرضا فرهادی

وظایف

تماس

۱- دریافت دستور و برنامه کار از رییس واحد مربوطه

۲- تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

۳- تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

۴- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 ۵- برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

۶- سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

۷- پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

۸- برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

۹- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و تاسیسات

۱۰- رسیدگی به امور مربوط به قراردادها ومناقصه ها و شرکت در جلسات آن

۱۱- پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

۱۲- تایید مرخصی ومأموریت کارکنان تحت سرپرستی

 ۱۳- نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط دانشکده شامل امور مالی، دبیرخانه، کتابخانه .آموزش خدمات ، انبار ، تاسیسات ،

۱۴- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

۱۵- نظارت بر امور ابنیه. تاسیسات وساختمان وفضای سبزو محوطه سازی دانشکده

۱۶- دریافت تقاضا های مربوط به سالن ها، آزمایشگاه ها، و سایر فضا ها، انعقاد قرارداد و اجاره سالن ها و ...

۱۷- درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده

۱۸- هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

۱۹- پشتیبانی و هماهنگی در  برگزاری اردو های دانشجویی، کارمندی و ..                  

۲۰- نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده

۲۱- انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد

ایمیل: a.farhadi۲۵۶@yahoo.com

شماره تلفن:۰۸۳۳۴۲۶۵۳۵۸