تاریخچه

تاریخچه دانشکده

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۶۷ در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۶،دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل جدید خود در پردیس طاقبستان تأسیس گردید.در حال حاضر این دانشکده با گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، حقوق، تاریخ اسلام مشغول به فعالیت است.
تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده ۲۰۲۰ ‌ نفر ‌می‌باشد که در دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر مشغول به تحصیل به می‌باشند:
کارشناسی : ۱۴۳۸ نفر
کارشناسی ارشد : ۳۹۱ نفر
دکتری : ۱۶۰ نفر

مدیران دانشکده ادبیات تا به امروز

ردیف مدیر سال
1  دکتر ذوالفقاری علامی مهماندوستی  از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰
2  دکتر علی اکبر محسنی   از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
3  دکتر وحید سبزیان پور  از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵
4  دکتر شهریار همتی  از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
5  دکتر مسعود فکری  از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷
6  دکتر علی سلیمی  از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰
7  دکتر علی اکبر محسنی   از سال۱۳۸۱تا ۱۳۸۲
8  دکتر امیر شیرزاد  از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
9  دکتر مسعود اخوان کاظمی  از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
10  دکتر وحید سبزیان پور  از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵
11  دکتر مجتبی بیگلری  از سال ۱۳۹۵ تا 1400
12  دکتر یحیی معروف از سال 1401 تاکنون