مدیر حسابداری

جعفر سلیمی

وظایف

تماس

 ۱.پرداخت حقوق وموارد مربوط به آن از جمله پرداخت مأموریت همکاران، اضافه کار، مابه التفاوت احکام دریافتی وثبت احکام جدید، کنترل اطلاعات سیستم، پرداختهای مستمر وثبت آنها، محاسبه حقوق، اطلاعات مربوط به بیمه خدمات درمانی وتأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، ضمانت های مختلف همکاران، اجاره مسکن، تعهدات مختلف بیمه.

 ۲.دادن تنخواه به کارپرداز دانشکده جهت خریدهای مختلف ودریافت اسناد مربوط به آنها ورسیدگی به آن.

 ۳. ثبت وانجام مراحل مربوط به اسناد حسابداری وصدور چک مالیاتی وارسال آنها به دارایی جهت دریافت رسید.

 ۴. پرداختهای مختلف از جمله : حق التدریسی، حق داوری، حق الزحمه نمایندگان تحصیلات تکمیلی ، بورسیه دانشجویی،  پرونپرال های داخلی وخارجی وپردیس، علی الحسابهای پرداختی.

 ۵.ارسال اسناد تکمیلی به واحد امور مالی ودریافت آن جهت اصلاح .

 ۶.انجام دادن وامهای مختلف همکاران وثبت پس انداز آنها .

 ۷. تعدیلات مختلف بیمه.

ایمیل: -

شماره تلفن:-