تماس با ما

  • نشانی: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی

  • تلفن: ۶-۳۴۲۷۷۶۰۵-۰۸۳

  • کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱

  • پست الکترونیکی: info@razi.ac.ir

  • مدیر تارنما: webmaster@razi.ac.ir

ردیف واحد شماره تماس
1 رئیس دانشکده 08334261545
2 معاون آموزشی 08334267125
3 معاون پژوهشی و اجرایی 08334267633
4 حوزه ریاست و فکس 08334265027
5 امورعمومی 08334265358
6 آموزش 08334269460
7 نگهبانی 08334269716
8 گروه معارف 08334269133
9 گروه الهیات 08334283911
10 کتابخانه 08334283904
11 کارپردازی 08334283905
12 حسابداری 08334283906
13 گروه جغرافیا 08334283907
14 گروه ادبیات فارسی 08334283909
15 گروه عربی 08334283910
16 گروه زبان انگلیسی 08334283912
17 گروه حقوق و تاریخ 08334264564