فرم ها و آیین نامه

ترفیع سالانه

شیوه نامه های پژوهشی

شیوه نامه و فرم ها

آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

پژوهشگر برتر

فرصت مطالعاتی

فایل راهنما

پژوهانه

فایل نشریات

  آیین نامه ترفیعات - ۱۳۹۷
  راهنمای اعطای ترفیع سالیانه - ۱۳۹۷
  راهنمای ثبت خدمات اجرایی در سامانه - ۱۳۹۷
  راهنمای ثبت فعالیت های فرهنگی در سامانه  - ۱۳۹۷
  شیوه نامه ترفیع.فرهنگی - ۱۳۹۷
  بروزرسانی صفحه شخصی اساتید
  راهنمای سامانه پژوهشی گلستان
  راهنمای کم کردن حجم فایل
  شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشکده
  نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان 

شیوه نامه و فرم های ارتقاء، تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

  فرم احتساب سنوات - ۹۷
  آیین نامه ارتقاء،تبدیل وضعیت و احتساب سنوات اعضاء هیات علمی ۹۷
  گزارش نامه علمی رازی ۹۶-۹۷
  از پیمانی به رسمی آزمایشی - ۹۷
  از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی - ۹۷
  آیین نامه
  فرم امتیاز کتاب
  مدارک لازم برای استعلام ترجمه
  مدارک لازم برای ترجمه
  مدارک لازم برای تالیف
  نامه انتشارات
  تألیف
  ترجمه
  تعهد تحویل اثر

  فرایند پذیرش آثار درانتشارات دانشگاه رازی

  شیوه نامه جدید امتیاز کتاب سال ۹۹

  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال ۱۳۹۷
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال ۱۳۹۷
   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال ۱۳۹۸
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال ۱۳۹۸
  کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۸
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال ۱۳۹۹
  شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال ۱۳۹۹
   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۹
  جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
  شیوه نامه فرصت مطالعاتی
  گزارش نامه آیین نامه ارتقا
  گزارش نامه فرصت مطالعاتی

فایل راهنمای چگونگی دسترسی به تعداد استنادات و شاخص H، ارکید و گوگل اسکولار توسط عضو محترم هیأت علمی

نحوه مشاهده مستندات
ارکید
  گوگل اسکولار
 پژوهانه ۹۱-۹۵                                               
پژوهانه ۹۶-۹۷                                             
پژوهانه ۹۷-۹۸
 پژوهانه ۹۸-۹۹                    

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی و ضریب تأثیرها

 ۹۱ تا ۹۵                                               
۹۶ تا ۹۷