آیین‌نامه‌ها و کاربرگ‌ها

آیین نامه دکتری

آیین نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه کارشناسی

آیین نامه عمومی

کاربرگ‌های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ و پس از آن
فرم بسندگی زبان
آیین نامه دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال ۹۰
آیین نامه مقطع دکتری سال ۸۹
  آیین نامه تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
  شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری 
  شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری 
آیین نامه کارشناسی ارشد جدید (از ورودی ۹۴)
آیین نامه کارشناسی ارشد قدبم (تا ورودی ۹۳)
  آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۱
  آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۳
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های   کاردانی و کارشناسی پیوسته و    ناپیوسته

آیین نامه لزوم رعایت موازین اخلاق پژوهشی
شیوه نامه برگزاری جلسه های دفاع از پایان نامه و  شرح  وضایف نماینده تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه شرایط استاد راهنما و مشاور در دانشگاه رازی
شیوه نامه اختصاص بخشی از نمره پایان نامه  به فعالیت پژوهشی مستخرج از آن
شیوه نامه تعیین جانشین استاد راهنما
  کاربرگ گزینش
  کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی
  کاربرگ گزارش ارزشیابی آزمون جامع
  صورتجلسه دفاع از پیشنهاده (پروپوزال)
  کاربرگ تاییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات
  کاربرگ ثبت ایرانداک
  کابرگ خلاصه پیشناهده (پروپوزال)           
کاربرگ پیشنهاده (پروپوزال)
آیین نامه و کاربرگ های فرصت مطالعاتی
  کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما                       
  کاربرگ تغییر عنوان پیشنهاده (پروپوزال)                         
کاربرگ تغییر استادان راهنما / مشاور یا میزان مشارکت آنان
کاربرگ حضور در سه جلسه دفاعیه
کاربرگ جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
کاربرگ تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
کاربرگ تسویه حساب
کاربرگ ارسال پایان نامه برای اعضای محترم کمیته دفاع
کاربرگ درخواست پرداخت حق الزحمه داوران
  کاربرگ ثبت و توصیف پابان نامه (کتابخانه ملی)
  کاربرگ چکیده پایان نامه
  کاربرگ تحویل پایان نامه
  سوگند نامه دکتری