نشست علمی تجلیل از *دکتر عزت الله رادمنش* «نخستین استاد تاریخ و تمدن دانشکده علوم کرمانشاهان و رئیس کتابخانه و مدیر گروه ادبیات»

 

دبیر نشست: دکتر سجاد دادفر عضو هیئت علمی گروه تاریخ  دانشگاه رازی

 زمان:چهارشنبه 1400/01/25 ساعت 10 

آخرین اخبار