دومین برنامه از سلسله نشست های میراث ساسانی در غرب

(نیایشگاه ساسانی پلنگرد در غرب ایران)

سخنران: دکتر شکوه خسروی. مدرس گروه باستان شناسی دانشگاه رازی

دبیر نشست: دکتر حسین علی بیگی،  دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه


  

آخرین اخبار