2642
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی:

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند.

 

صفحه اصلی نشریه

آخرین اخبار