بسم تعالی

داوطلبان محترم مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1401، لطفا در خصوص سوالات خود راجع به آزمون با شماره های زیر تماس برقرار کنید:

گروه زبان و ادبیات فارسی: 08334283909

گروه زبان و ادبیات عرب: 08334283910

گروه زبان و ادبیات انگلیسی: 08334283912

آخرین اخبار