3118
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی:

کارنامه متون ادبی دوره عراقی

این نشریه مطالعات و مقالات مربوط به متون نظم و نثر دوره عراقی از میانه قرن پنجم تا آخر قرن هشتم را به شرط داشتن جنبه علمی بررسی و به چاپ می رساند.

این نشریه در این زمینه ها مقاله می پذیرد:

 • مطالعات محتوای متون نظم و نثر قرن پنجم تا هشتم.
 • مطالعات تطبیقی متون فارسی دوره عراقی با زبانهای دیگر یا با علوم دیگر.
 • مطالعات مربوط به جنبه های بلاغی و ادبی متون نظم و نثر دوره عراقی.
 • بررسی متون ادبی دوره عراقی براساس نظریه های ادبی.
 • بررسی متون دوره عراقی از جنبه داستانی و روایی.
 • بررسی زبانشناسانه و دستوری متون دوره عراقی.
 • مطالعات سبک شناسانه جدید در متون دوره عراقی.
 • دقت و بررسی جنبه های لغوی، زبانی و بلاغی متون دروه عراقی.
 • مطالعات متون تاریخی و دینی و اسطوره ای دوره عراقی.
 • مطالعات و مباحث عرفانی و صوفیانه در متون دوره عراقی.
 • پژوهش های مرتبط با زبان و ادب متون دوره عراقی.

 

صفحه اصلی نشریه

آخرین اخبار