*مدارک تازه ای برای ترسیم کهن ترین مرز سیاسی دنیای باستان در کوهپایه های غربی زاگرس* 

سخنرانان:

دکتر سجاد علی بیگی دکترای باستان شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

آقای شهرام علیاری کارشناس ارشد  باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه

دکتر محمد امین میر قادری

دکترای باستان شناسی دانشگاه تهران

با حضور دکتر روح اله بهرامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی

دبیر نشست: خانم دکتر طلعت ده پهلوان

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی

برگزاری :

چهارشنبه 13اسفند 1399

مرکز مطالعات تاریخی(اسناد،آرشیو و موزه) معاونت پژوهشی و گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه فردوسی مشهد و ساز مان اسناد و کتابخانه ملی  برگزار می کنند:

 

آخرین اخبار