انتخاب واحد: 18 و 19 بهمن ماه 

شروع کلاس ها: 23 بهمن ماه 

حذف و اضافه(ترمیم) : 27 بهمن ماه 

پایان کلاس ها: 6 تیر ماه

آغاز امتحانات: 18 تیر ماه

پایان امتحانات: 2 مرداد ماه

آخرین مهلت دفاع : 30 شهریور ماه

آخرین اخبار