641
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی:

برگزاری ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

 

زمان برگزاری چهارشنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح در سامانه LMS دانشگاه رازی

آخرین اخبار