اعضای هیات علمی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 محتوای درسی ترم دوم 1399-1400

 1- تفسیر قرآن کریم 2 - ارشد

 جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

 

  2- تدبر در قرآن

 جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

 

  3- کتابشناسی و مأخذشناسی

 جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

 

  4- رابطه متقابل کتاب و سنت

 جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

 

  5- تفسیر موضوعی 1

 جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

   ***********************

 محتوای درسی ترم اول 1399-1400

 

 

        1- تفسیر ساختاری قرآن کریم

منبع درسی:

جزوه درآمدی بر ساختار و تفسیر هندسی سوره های قرآن کریم

  جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5: تعطیل رسمی ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

========================

        2-  تاریخ استشراق

 منبع درسی: 

  جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

========================

 

      3- تفسیر قرآن 1 (کارشناسی)

   منبع درس  

  جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

========================

 

 

   4 -مأخذشناسی تفاسیر

   منبع درس  

  جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7: تعطیل رسمی ؛    جلسه 8 ؛  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

========================

 

 

       5- تفسیر قرآن 1 (کارشناسی ارشد)

     منبع درس  

  جلسه 1 ؛ جلسه 2 : بخش1 بخش 2؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛   جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 

========================

 

 

     6- علوم قرآنی 4  (کارشناسی ارشد)

 منبع درسی

   جلسه 1 ؛ جلسه 2 ؛ جلسه 3 ؛ جلسه 4 ؛ جلسه 5 ؛ جلسه 6 ؛ جلسه 7 ؛ جلسه 8 ؛ 

  جلسه 9 ؛ جلسه 10 ؛ جلسه 11 ؛ جلسه 12 ؛ جلسه 13 ؛ جلسه 14 ؛ جلسه 15 

 

===================================================================

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

محتوای درسی دوره مجازی دانشگاه - ترم دوم 98-99

تفسیر ارشد 2 - تفسیر سوره الانسان

 متن   صوت

متن تفسیر سوره انسان

در التبیان مجمع البیان و المیزان

  ترجمه تفسیر المیزان سوره الانسان

 متن جلسه 11 

 متن جلسه 12

  متن جلسه 14

جلسه 1: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 2: بخش 1 بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 3: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 4: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 5: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

رابطه متقابل قرآن و سنت

متن صوت

 بخش اول جزوه

  بخش دوم جزوه

 جلسه 1: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 2: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 3: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 4: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

  جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان 

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 روشها و شیوه های تدبر در قرآن

متن صوت

جزوه منطق تدبر در قرآن

 واحدهای نزول

 رکوعات قرانی

  جلسه 1:  بخش 1بخش 2بخش 3 

 جلسه 2: بخش 1 بخش 2 بخش 3

  جلسه 3: بخش 1 - بخش 2-1  - بخش 2-2  

  جلسه 3:  فایل صوتی

 جلسه 5: بخش 1 بخش 2 

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

  جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی 

متن صوت

جزوه کتابشناسی بخش مقدماتی

کتاب شناسی علوم قرآن

کتابشناسی حدیث

 متن جلسه 5

 جلسه 1: بخش 1 - بخش 2

 جلسه 2: فایل صوتی

 جلسه 3: فایل صوتی

 جلسه 4: فایل صوتی

 جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

  جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

                بخش1             بخش 2

  جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 

 آیین نگارش متون علمی

متن صوت
 جزوه درس

 جلسه 1:  مطالب آیین نگارش 

 جلسه 2: مطالعه؛ انواع مطالعه

 جلسه 3: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 4:  فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 5:  فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 

 مراکز پژوهشی قرآن و حدیث

متن  صوت
 متن 

جلسه 1: فایل صوتی 1 

 جلسه 2: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 3: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 4: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان قرآن 2420446 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
درایه الحدیث 2421047 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیر ساختاری قرآن کریم 2420431 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیر موضوعی قرآن 2 2420421 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
رابطه قرآن و سنت 2420443 2 01 1400/04/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش ها و شیوه های تدبر د قرآن 2420445 2 01 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 2420439 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 1400/04/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیر موضوعی قرآن 1 2420420 2 01 1400/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 1399/11/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
علوم قرآنی4 2420458 2 01 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ استشراق و سیر تحول و مطالعات قرآنی در عرب 2420430 2 01 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تفسیر ساختاری قرآن کریم 2420431 2 01 1399/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تفسیر قرآن 1 2421030 2 01 1399/11/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آیین نگارش متون علمی 2420436 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
رابطه قرآن و سنت 2420443 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3