اعضای هیات علمی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آیین و ویرایش متون علمی 2420437 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان قرآن 2420446 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 2420447 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ساختاری قرآن کریم 2420431 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 2420407 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی4 2420458 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
معنا شناسی2 2420433 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاثیر قرآن در پیدایش علوم ادبی 2420366 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ استشراق و سیر تحول و مطالعات قرآنی در عرب 2420430 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 2420407 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم قرآنی4 2420208 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه الحدیث 2 2420348 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مصطلح الحدیث 2420425 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و مقدمات تفسیر 2420416 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2