اعضای هیات علمی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09157361766
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

محتوای درسی دوره مجازی دانشگاه - ترم دوم 98-99

تفسیر ارشد 2 - تفسیر سوره الانسان

 متن   صوت

متن تفسیر سوره انسان

در التبیان مجمع البیان و المیزان

  ترجمه تفسیر المیزان سوره الانسان

 متن جلسه 11 

 متن جلسه 12

  متن جلسه 14

جلسه 1: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 2: بخش 1 بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 3: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 4: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 5: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

رابطه متقابل قرآن و سنت

متن صوت

 بخش اول جزوه

  بخش دوم جزوه

 جلسه 1: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 2: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 3: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

 جلسه 4: بخش 1 - بخش 2 - بخش 3

  جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان 

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 روشها و شیوه های تدبر در قرآن

متن صوت

جزوه منطق تدبر در قرآن

 واحدهای نزول

 رکوعات قرانی

  جلسه 1:  بخش 1بخش 2بخش 3 

 جلسه 2: بخش 1 بخش 2 بخش 3

  جلسه 3: بخش 1 - بخش 2-1  - بخش 2-2  

  جلسه 3:  فایل صوتی

 جلسه 5: بخش 1 بخش 2 

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

  جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی 

متن صوت

جزوه کتابشناسی بخش مقدماتی

کتاب شناسی علوم قرآن

کتابشناسی حدیث

 متن جلسه 5

 جلسه 1: بخش 1 - بخش 2

 جلسه 2: فایل صوتی

 جلسه 3: فایل صوتی

 جلسه 4: فایل صوتی

 جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

  جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

                بخش1             بخش 2

  جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 

 آیین نگارش متون علمی

متن صوت
 جزوه درس

 جلسه 1:  مطالب آیین نگارش 

 جلسه 2: مطالعه؛ انواع مطالعه

 جلسه 3: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 4:  فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 5:  فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 8: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 9: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 10: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 11: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 12: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 13: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 14: فایل کلاس مجازی همزمان

 

 

 مراکز پژوهشی قرآن و حدیث

متن  صوت
 متن 

جلسه 1: فایل صوتی 1 

 جلسه 2: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 3: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 4: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 5: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 6: فایل کلاس مجازی همزمان

 جلسه 7: فایل کلاس مجازی همزمان

 


 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آیین نگارش متون علمی 2420436 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
رابطه قرآن و سنت 2420443 2 01 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش ها و شیوه های تدبر د قرآن 2420445 2 01 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 2420439 2 01 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 2420442 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین و ویرایش متون علمی 2420437 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان قرآن 2420446 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 2420447 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ساختاری قرآن کریم 2420431 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 2420407 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی4 2420458 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
معنا شناسی2 2420433 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاثیر قرآن در پیدایش علوم ادبی 2420366 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ استشراق و سیر تحول و مطالعات قرآنی در عرب 2420430 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 2420407 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2