اعضای هیات علمی

سجاد علی بیگی

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا 2428031 2 01 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران 2428029 2 01 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده 2428027 3 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا 2428031 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران 2428029 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2