اعضای هیات علمی

سجاد علی بیگی

سجاد علی بیگی

سجاد علی بیگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1