اعضای هیات علمی

علی اکبر محسنی

علی اکبر محسنی

علی اکبر محسنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

ردیف نام درس مقطع فایل درس محتوای تفسیری درس
1 نحو 2 کارشناسی

جلسه اول و دوم

جلسه سوم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

2 نحو 4 کارشناسی

جلسه اول و دوم

جلسه سوم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم
3 علوم بلاغی 2 کارشناسی

جلسه اول و دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم
4 بلاغت 2 کارشناسی

جلسه اول و دوم

جلسه سوم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
علوم بلاغی 2 2416017 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
علوم بلاغت2(بیان و بدیع ) 2416271 2 01 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نحو 2 2416296 2 01 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نحو 4 2416304 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 2416422 2 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث عالی علوم بلاغی 2416418 2 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 2416422 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم بلاغی1 2416010 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نحو1 2416291 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق درمباحث علوم بلاغی 2416281 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 4 2416288 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
علوم بلاغی 2 2416017 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مباحث علوم بلاغی 2416383 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
علوم بلاغی1 2416010 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
علوم بلاغی 3 (بدیع) 2416318 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
علوم بلاغت1(معانی) 2416220 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نحو 3 2416298 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحقیق درمباحث علوم بلاغی 2416281 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
علوم بلاغی 2 2416017 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1