اعضای هیات علمی

وحید مبارک

وحید مبارک

وحید مبارک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بلاغت 1 ( معانی) 2414216 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت چهارم شعر قدیم و جدید 2414042 2 01 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون عربی نظم ونثر (1) 2414523 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی 2414653 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انواع ادبی 2414061 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عربی( 3 )نظم عربی 2414378 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت پنجم تاریخ ادبیات عرب 2414043 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت دوم نثر قدیم و جدید 2414040 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ زبان فارسی 2414012 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تطورمتون شعر فارسی 2414191 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2