اعضای هیات علمی

مجید محمدی

مجید محمدی

مجید محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون دینی2(حدیث و نهج البلاغه و دعا ) 2416363 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تفسیری 2416332 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون تفسیری قرآن کریم 2416411 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد و مکتب های ادبی 2416423 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2416303 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم بلاغت 2 2420350 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم بلاغی و زیبا شناختی قرآن 1 2420422 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم بلاغی و زیبا شناختی قرآن 2 2420423 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم دوره عباسی 1 2416302 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده غیر ادبی 2416091 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
قواعد عربی قسمت دوم صرف2 2414045 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
شعر دوره معاصر 2416391 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2421002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2424005 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2