اعضای هیات علمی

حسن ذوالفقاری

change-logo

حسن ذوالفقاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آب و هوا و طراحی محیط 2422498 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
آب وهواشناسی سلامت 2422493 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
آلودگی هوا وشیمی جو 2422450 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
آب وهواشناسی 2422454 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
هیدرو کلیماتولوژی 2422121 2 01 1400/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آب و هواشناسی و مدیریت انرژی 2422494 2 01 1400/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
محیط زیست و حقوق آن 2422459 2 01 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آب و هوا و طراحی محیط 2422498 2 01 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آب وهواشناسی سلامت 2422493 2 01 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آب وهوای کره زمین 2422025 2 01 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آلودگی هوا وشیمی جو 2422450 2 01 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آب و هواشناسی و مدیریت انرژی 2422494 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 2422468 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آب و هوا و طراحی محیط 2422498 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آب و هوا و مسائل محیط زیست 2422467 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آب وهواشناسی سلامت 2422493 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1