اعضای هیات علمی

مهدی عزتی

مهدی عزتی

مهدی عزتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

آدرس صفحه شخصی در گوگل اسکولار

https://scholar.google.com/citations?user=4r77oUgAAAAJ&hl=en

طرح درس

 
ردیف عنوان درس عنوان نام رشته
1  تاریخ  اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند طرح درس کارشناسی ارشد-اتاریخ اسلام
2   نقد وبررسی تاریخ ایران از  صفویه تا ظهور قاجاریه طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
3  تاریخ فرهنگ وتمد ن اسلام طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ  اسلام
4  نقد و بررسی تاریخ ایران از  ظهور عباسی تا سقوط بغداد طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
5 نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان  طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
6  سیره علوی طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ  اسلام
7  تاریخ عصر خلفای نخست اسلامی تا سال35هجری طرح درس کارشناسی- تاریخ اسلام

 

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

شنبه

-

نقد و بررسی تاریخ ایران دوره صفوی تا آغاز قاجار

راهنمایی و مشاوره

-

-

-

-

یکشنبه

نقد و بررسی تاریخ ایراناز سقوط ساسانیان تا پایان اموی

نقد و بررسی تاریخ ایران دوره

از آغاز عباسی تا سقوط بغداد

-

-

-

-

-

دوشنبه

-

-

-

-

-

-

سیره علوی

سه شنبه

تاریخ اسلام دوره خلفای راشدین تا سال35

تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند

راهنمایی و مشاوره

-

-

-

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

چهارشنبه

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد 2428038 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی 2428037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه 2428040 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ دولت های اسلامی در اندلس 2428086 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ عصرخلفای نخست اسلامی تا سال 35 هجری 2428078 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
نفوذ و گسترش اسلام در اروپا 2428095 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی -با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام 2428009 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ مغولان،تیموریان،حکومتهای محلی ایران 2428039 2 01 1400/04/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ تحولات در شامات و مصر از فتح اسلامی تا برآمدن عثمانی 2428083 2 01 1400/04/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ورود و گسترش اسلام در ایران 2428087 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 1400/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی -با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام 2428009 2 01 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد 2428038 2 01 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی 2428037 2 01 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه 2428040 2 01 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ عصرخلفای نخست اسلامی تا سال 35 هجری 2428078 2 01 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
سیره علوی 2428012 2 01 1399/11/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی -با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام 2428009 2 01 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2