اعضای هیات علمی

مهدی عزتی

مهدی عزتی

مهدی عزتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس

 
ردیف عنوان درس عنوان نام رشته
1  تاریخ  اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند طرح درس کارشناسی ارشد-اتاریخ اسلام
2   نقد وبررسی تاریخ ایران از  صفویه تا ظهور قاجاریه طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
3  تاریخ فرهنگ وتمد ن اسلام طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ  اسلام
4  نقد و بررسی تاریخ ایران از  ظهور عباسی تا سقوط بغداد طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
5 نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان  طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ ایران
6  سیره علوی طرح درس کارشناسی ارشد- تاریخ  اسلام
7  تاریخ عصر خلفای نخست اسلامی تا سال35هجری طرح درس کارشناسی- تاریخ اسلام

 

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

شنبه

-

نقد و بررسی تاریخ ایران دوره صفوی تا آغاز قاجار

راهنمایی و مشاوره

-

-

-

-

یکشنبه

نقد و بررسی تاریخ ایراناز سقوط ساسانیان تا پایان اموی

نقد و بررسی تاریخ ایران دوره

از آغاز عباسی تا سقوط بغداد

-

-

-

-

-

دوشنبه

-

-

-

-

-

-

سیره علوی

سه شنبه

تاریخ اسلام دوره خلفای راشدین تا سال35

تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند

راهنمایی و مشاوره

-

-

-

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

چهارشنبه

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ تحلیلی اسلام 2 2421020 1 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2421019 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیره نبوی 2428011 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2421019 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2420404 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ فقه و فقها 2421054 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیره نبوی 2428011 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1