اعضای هیات علمی

ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
عرفان نظری 1 2424064 2 01 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بررسی و شناخت داستانهای رمزی فارسی 2414634 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 01 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عرفان نظری 2 2424070 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
عرفان نظری 2 2424070 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظم فارسی(2) ناصرخسرو و سنائی 2414372 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عرفان نظری 1 2424064 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحلیل متون نظم پایداری 2414465 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2