اعضای هیات علمی

ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
متون نظم عرفانی 2414619 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم 3 خاقانی و نظامی 2414643 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم 4 سنایی و ناصر خسرو 2414645 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
عرفان نظری 1 2424064 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(4) قسمت سوم : مثنوی معنوی(1) 2414663 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحقیق در متون عرفانی وحکمی1 2414526 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
عرفان نظری 2 2424070 2 01 هرهفته یک شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
بررسی و شناخت داستانهای رمزی فارسی 2414634 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عرفان نظری 1 2424064 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عرفان نظری 2 2424070 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظم فارسی(2) ناصرخسرو و سنائی 2414372 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2