اعضای هیات علمی

موسی پرنیان

موسی پرنیان

موسی پرنیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

محتوای درسی نیمسال دوم 98-99

ساخت دستوری زبان فارسی22اردیبهشت

متون ادبی داستانی

متون ادبی داستانی

خاقانی

تطور متون شعر فارسی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم 1 شاهنامه 2414646 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تطور متون شعر فارسی 2414264 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم(2) قسمت دوم : شاهنامه(2) 2414655 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تطور متون شعر فارسی 2414264 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی(نظم ) 2414522 2 01 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(2) قسمت اول : شاهنامه(1) 2414654 2 01 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 01 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نظم 1 شاهنامه 2414646 2 01 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ادبیات عامیانه 2414602 2 01 1399/11/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نثر(2) متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 2414669 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت چهارم : خاقانی 2414660 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تطور متون شعر فارسی 2414264 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 2414564 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 1 شاهنامه 2414646 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات عامیانه 2414602 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2