اعضای هیات علمی

موسی پرنیان

موسی پرنیان

موسی پرنیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

محتوای درسی نیمسال دوم 98-99

ساخت دستوری زبان فارسی22اردیبهشت

متون ادبی داستانی

متون ادبی داستانی

خاقانی

تطور متون شعر فارسی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
متون نثر(2) متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 2414669 2 01 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت چهارم : خاقانی 2414660 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تطورمتون شعر فارسی 2414191 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات عامیانه 2414602 2 01 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 2414564 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 1 شاهنامه 2414646 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
انواع ادبی 2414061 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظم فارسی (1)شاهنامه 2414370 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر3 قسمت سوم گلستان 2414037 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی 2414028 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
معانی و بیان 2 2414054 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظم فارسی (3)خاقانی و نظامی 2414373 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی(نظم ) 2414522 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2