اعضای هیات علمی

موسی پرنیان

موسی پرنیان

موسی پرنیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انواع ادبی 2414061 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظم فارسی (1)شاهنامه 2414370 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نثر3 قسمت سوم گلستان 2414037 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 5 قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی 2414028 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
معانی و بیان 2 2414054 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظم فارسی (3)خاقانی ونظامی 2414373 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحقیق درمتون فارسی(نظم ) 2414522 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظم فارسی (1)شاهنامه 2414370 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
معانی و بیان 2 2414054 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظم فارسی (3)خاقانی ونظامی 2414373 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1