اعضای هیات علمی

روح اله بهرامی

روح اله بهرامی

روح اله بهرامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ ادیان 2424018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجی(با تکیه بر ترجمه متون تاریخی ) 2428010 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2428393 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه ) 2428015 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه تاریخ 2428003 2 01 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 01 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران(بطور خاص انقلاب اسلامی ) 2428008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادیان 2424018 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی2 2424033 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجی(با تکیه بر ترجمه متون تاریخی ) 2428010 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2428393 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 2420405 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی 1 2424027 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه تاریخ 2428003 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2