اعضای هیات علمی

علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

   

 

   

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2416429 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر معاصر عربی 2416415 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار مسائل ترجمه 2416088 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق و سمینار 2416385 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد ادبی و مکاتب نقدی 2416384 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل متون معاصر 2416277 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات داستانی 2416397 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1