اعضای هیات علمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 

جدول پاورپوینت های تدریس شده

مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی مبانی جغرافیای روستایی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم

 

فایل های صوتی و تصویری تدریس شده

مدیریت توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی مبانی جغرافیای روستایی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم

جلسه سوم-بخش اول

جلسه سوم-بخش دوم

جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم

جلسه چهارم-بخش اول

جلسه چهارم-بخش دوم

چلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم

جلسه پنجم-بخش اول

جلسه پنجم-بخش دوم

جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم

جلسه ششم-بخش اول

جلسه ششم-بخش دوم

جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
حلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم حلسه یازدهم جلسه یازدهم
حلسع دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 02 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 01 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 02 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 01 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 2422501 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2