اعضای هیات علمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 

orcid:0000-0001-8409-6262

جدول پاورپوینت های تدریس شده 2-1400-1399

مبانی جغرافیای روستایی مبانی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مدیریت توسعه پایدار روستایی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
حلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم - جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه نهم جلسه دهم  
جلسه یازدهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دهم
جلسه دوازدهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه یازدهم
جلسه سیزدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه دوازدهم
جلسه چهاردهم جلسه سیزدهم چلسه چهاردهم جلسه سیزدهم
جلسه پانزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه چهاردهم

 

جدول فایل های ضبط شده 2-1400-1399

مبانی جغرافیای روستایی مبانی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مدیریت توسعه پایدار محیطی 
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پتجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هفتم فایل2

- جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه نهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم

 

برنامه حضور در دانشگاه در ترم 2-1400-1399

روزهای هفته 8-10 10-12 13:30-15 15:30-17
شنبه   حضور حضور  
یکشنبه       حضور
دوشنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور  
چهارشنبه حضور حضور حضور  

 

جدول پاورپوینت های تدریس شده 1-1400-1399

مبانی روش تحقیق(کارشناسی) جغرافیای تاریخی ایران(کارشناسی) کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی روستایی نظریه های گردشگری دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی تحلیل های آماری بر برنامه ریزی روستایی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم حلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم حلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جاسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم

 

برنامه حضور در دانشگاه

روز 8-10 10-12 14-16 16-18
شنبه   حضور حضور  
یکشنبه   حضور حضور حضور
دوشنبه حضور   حضور  
سه شنبه   حضور حضور حضور
چهارشنبه حضور حضور حضور  

 

جدول پاورپوینت های تدریس شده

مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی مبانی جغرافیای روستایی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم

 

فایل های صوتی و تصویری تدریس شده

مدیریت توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی مبانی جغرافیای روستایی جغرافیای فرهنگی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
جلسه اول جلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم

جلسه سوم-بخش اول

جلسه سوم-بخش دوم

جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم

جلسه چهارم-بخش اول

جلسه چهارم-بخش دوم

چلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم

جلسه پنجم-بخش اول

جلسه پنجم-بخش دوم

جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم

جلسه ششم-بخش اول

جلسه ششم-بخش دوم

جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
حلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم حلسه یازدهم جلسه یازدهم
حلسع دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 02 هرهفته دو شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 2422501 2 01 هرهفته یک شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 2422501 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3