اعضای هیات علمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09123143354
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی 2422512 2 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 2422511 2 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی آن 2422104 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2