اعضای هیات علمی

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی و بالعکس 2416357 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با متون ادب فارسی معاصر1 2416339 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه از فارسی به عربی 2416328 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون علمی از عربی به فارسی و بالعکس 2416360 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2