اعضای هیات علمی

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی و بالعکس 2416357 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 1 2416290 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 1 2416290 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 1 2416290 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 3 2416326 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
گفت و شنود 3 2416326 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با متون ادب فارسی معاصر1 2416339 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترجمه از فارسی به عربی 2416328 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترجمه متون علمی از عربی به فارسی و بالعکس 2416360 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گفت و شنود2 2416324 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گفت و شنود2 2416324 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گفت و شنود2 2416324 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نثرادبی در دوره عباسی 2416390 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحلیل متون عباسی وفترت 2416275 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2