اعضای هیات علمی

طلعت ده پهلوان

change-logo

طلعت ده پهلوان     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: