اعضای هیات علمی

طلعت ده پهلوان

change-logo

طلعت ده پهلوان     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ معاصر ایران 2428042 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ایران در عهد قاجاریه یاتکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت 2428041 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ تحولات جهان اسلام در عصر امویان 2428080 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
سیره پیامبر و امامان (ع) 2421075 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
قرائت و درک متون تاریخی به زبان فارسی ویژه رشته تاریخ اسلام 2428066 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
کلیات تاریخ و تمدن اسلامی 2428061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
ماخذ شناسی تاریخ اسلام 2428075 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
سیره علوی 2428012 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
خدمات متقابل ایران و اسلام 2428094 2 01 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
قرائت و درک متون تاریخی به زبان عربی ویژه رشته تاریخ اسلام 2428067 2 01 1400/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران-بطور خاص انقلاب اسلامی 2428008 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2 2424007 1 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ معاصر ایران 2428042 2 01 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2424904 2 01 1399/11/13 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
قرائت و درک متون تاریخی به زبان فارسی ویژه رشته تاریخ اسلام 2428066 2 01 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ماخذ شناسی تاریخ اسلام 2428075 2 01 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2420404 2 01 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ فقه و فقها 2421054 2 01 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2 2424007 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2424904 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1