اعضای هیات علمی

تورج زینی وند

تورج زینی وند

تورج زینی وند    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
زبان‌شناسی کاربردی و ترجمه 2416400 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون اندلس 2416276 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکتبهای ادبی 2416321 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات تطبیقی 2416046 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قرائت متون معاصر 2420362 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون نظم دوره معاصر 1 2416314 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدل‌های ترجمه 2416090 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مقاله نویسی و محاضره 2416001 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات دوره عباسی(1) 2416048 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ ادبیات دوره معاصر 2416316 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون اندلس 2416276 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
متون نثر دوره عباسی 1 2416305 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2