اعضای هیات علمی

تورج زینی وند

تورج زینی وند

تورج زینی وند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سوابق علمی پژوهشی

سوابق علمی

جدیدترین سوابق علمی پژوهشی 1399

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و نقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
نثر معاصر عربی 2416414 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون ادبی 3 (نمایشنامه و داستان) 2416366 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی 2416343 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2416303 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 2424012 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2416429 2 01 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره معاصر 2416316 2 01 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ادبیات و تحلیل کلام 2416401 2 01 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نثر دوره عباسی 1 2416305 2 01 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
بررسی ترجمه انواع متون علمی 2416405 2 01 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره معاصر 1(نثر) 2416345 2 01 1400/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 01 1399/11/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه متون ادبی 3 (نمایشنامه و داستان) 2416366 2 01 1399/11/09 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 1399/11/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی 2416343 2 01 1399/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4