اعضای هیات علمی

تورج زینی وند

تورج زینی وند

تورج زینی وند    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نقد و مکتب های ادبی 2416423 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2416303 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره معاصر 2(شعر) 2416346 2 01 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون ادبی 3 (نمایشنامه و داستان) 2416366 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2416330 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نحو 5 2416307 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان‌شناسی کاربردی و ترجمه 2416400 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون اندلس 2416276 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکتبهای ادبی 2416321 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2