اعضای هیات علمی

سوسن جبری

سوسن جبری

سوسن جبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

کارگاه ویراستاری 

 

ترم دوم 1398-1399

20/11/98-  معرفی درس و منابع

جلسه  اول- کارگاه ویراستاری

 

27/11/98 - صص 1- 23

جلسه دوم- کارگاه ویراستاری

 

8/1/ 99 - ارائه طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی آموزش مجازی

10 /1/ 99– فایل متن - صص23-57

10 /1/ 99- فایل صوتی  - صص23-57

 

جلسه سوم- کارگاه ویراستاری

 

17/1/99 - فایل متن - صص 57-76

17/1/99 - فایل صوتی - صص 57-76

 

جلسه چهارم- کارگاه ویراستاری

 

24/1/99- فایل متن - صص 77-93

24/1/99- فایل صوتی - صص 77-93

 

جلسه پنجم-  کارگاه ویراستاری

 

31/1/99 - فایل متن -صص95-122

31/1/99 - فایل صوتی - صص95-122

 

جلسه ششم-  کارگاه ویراستاری

 

7/2/99 - فایل متن - صص 129-122

7/2/99 -  فایل صوتی -صص 129-122

 

جلسه هفتم - کارگاه ویراستاری

 

14/2/99- فایل متن - صص 129-150

14/2/99- فایل صوتی - صص 129-150

 

جلسه هشتم- کارگاه ویراستاری

 

21/2/99- فایل متن - صص 151-159

21/2/99- فایل صوتی -  صص 151-159

 

جلسه نهم-  کارگاه ویراستاری

 

28/2/99- فایل متن - صص 161-183

28/2/99- فایل صوتی - صص 161-183

 

جلسه دهم- کارگاه ویراستاری

 

4/3/99- فایل متن - صص 183-200

4/3/99- فایل صوتی - صص 183-200

 

جلسه یازدهم- کارگاه ویراستاری

 

11/3/99 - فایل متن - صص200-214

11/3/99 - فایل صوتی - صص200-214

 

جلسه دوازدهم- کارگاه ویراستاری

 

18/3/99 - فایل متن - صص  214-244

18/3/99 - فایل صوتی - صص  214-244

 

جلسه سیزدهم- کارگاه ویراستاری

 

25/3/99 - کل کتاب- رفع اشکال

متن کل کتاب ویراستاری و درست نویسی

جلسه چهاردهم- کارگاه ویراستاری

 

تیر ماه -1399

امتحانات

 

الگوی روایی داستان تخیلی

 

ترم دوم 1398-1399

21/11/98 - معرفی درس و منابع- در بارۀ فانتاستیک

جلسه  اول- الگوی روایی داستان تخیلی

 

28/11/98 - داستان وهمناک

جلسه دوم-  الگوی روایی داستان تخیلی

 

8/1/ 99 -  ارائه طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی برنامه آموزش مجازی

11 /1/ 99 - وهمناک در ادبیات ایران

جلسه سوم-  الگوی روایی داستان تخیلی

 

18/1/  99- عجایب نامه ها به منزلۀ ادبیات وهمناک

جلسه چهارم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

25/1/99 فایل متن  - صص 17- 35

25/1/99 - فایل صوتی - صص 17- 35

 

جلسه پنجم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

1/2/99 - فایل متن - صص 35-65

1/2/99 - فایل صوتی- صص 35-65

 

جلسه ششم-الگوی روایی داستان تخیلی

8/2/99 - فایل متن -صص65-86

8/2/99 - فایل صوتی - صص65-86

 

جلسه هفتم -الگوی روایی داستان تخیلی

15/2/99- فایل متن - صص 87-115

15/2/99- فایل صوتی -  صص 87-115

 

جلسه هشتم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

22/2/99  - فایل متن - صص 117-145

22/2/99 فایل صوتی - صص 117-145

 

جلسه نهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

29/2/99 - فایل متن -  صص 146-181

29/2/99 - فایل صوتی -  صص 146-181

 

جلسه دهم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

5/3/99 - فایل متن - صص 181-205

5/3/99 - فایل صوتی -  صص 181-205

 

جلسه یازدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

12/3/99  - فایل متن - صص205-232

12/3/99  -  فایل صوتی - صص205-232

 

جلسه دوازدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

19/3/99- فایل متن - صص 232-257

99/3/19 - فایل صوتی - صص257-232

جلسه سیزدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

26/3/99- رفع اشکال

متن کل  کتاب  بوطیقای ادبیات وهمناک

جلسه چهاردهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

ترم دوم 1398-1399

22/11/98       تعطیل رسمی

جلسه  اول-  تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

29/11/98 - معرفی درس، منابع و تکالیف ترم

جلسه دوم-  تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

8/1/ 99     ارائه  طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی آموزش مجازی

 

12/1/ 99 -– فایل متن - صص 343-353

12/1/ 99 - فایل صوتی -  صص 343-353

 

جلسه سوم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

19/1/99  - فایل متن - صص 354-370

19/1/99  - فایل صوتی -  صص 354-370

 

جلسه چهارم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

26/1/99  - فایل متن - صص 370-384

26/1/99  - فایل صوتی -  صص 370-384

 

جلسه پنجم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

2/2/99 - فایل متن - صص 384-404

2/2/99 - فایل صوتی - صص 384-404

 

جلسه ششم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

9/2/99 - فایل متن - صص 404-422

9/2/99 - فایل صوتی - صص 404-422

 

جلسه هفتم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

16/2/99  فایل متن - صص1-8

16/2/99 فایل صوتی -  صص1-8

 

جلسه هشتم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

23/2/99 فایل متن صص8-22

23/2/99 فایل صوتی - صص8-22

 

جلسه نهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

30/2/99 - فایل متن - صص 18-32

30/2/99 - فایل صوتی - صص 18-32

 

جلسه دهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

6/3/99 - فایل متن - صص 33-64

6/3/99 - فایل صوتی -  صص 33-64

 

جلسه یازدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

13/3/99 - فایل متن - صص 65-88

13/3/99 -  فایل صوتی - صص 65-88

 

جلسه دوازدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

20/3/99 -  فایل متن - صص 89-101

20/3/99 -  فایل صوتی -  صص 89-101

 

جلسه سیزدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

27/3/99 - رفع اشکال

متن کل کتااب اسطوره های ایرانی

جلسه چهاردهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

 

 

نظم4- قسمت پنجم- منطق الطیر

 

ترم دوم 1398-1399

23/11/ 98 -تعطیل رسمی

 

جلسه  اول - منطق الطیر

30 /11/ 98 - معرفی منبع درسی و تکالیف

 

جلسه دوم-  منطق الطیر

8/1/99    ارائه طرح درس آموزش مجازی

راه اندازی آموزش مجازی

 

13/1/99 - فایل متن - ابیات 200-400

13/1/99 - فایل صوتی - بیت 200-400

 

جلسه سوم-  منطق الطیر

 

20 /1/99  - فایل متن - ابیات 400-600

20 /1/99  - فایل صوتی - بیت 400-600

 

جلسه چهارم-  منطق الطیر

 

27 /1/99 - فایل متن ابیات 600-900

27 /1/99 - فایل صوتی- بیت 600-900

 

جلسه پنجم- منطق الطیر

 

3 /2/ 99 - فایل متن - ابیات 900-1200

3 /2/ 99 - فایل صوتی- بیت 900-1200

 

جلسه ششم- منطق الطیر

 

10/2/99 - فایل متن - ابیات 1200-1500

10/2/99 - فایل صوتی- بیت 1200-1500

 

جلسه هفتم - منطق الطیر

17 /2/99 - فایل متن - ابیات 1500-1800

17 /2/99 - فایل صوتی- بیت 1500-1800

 

جلسه هشتم- منطق الطیر

 

24/2/99- فایل متن - ابیات 1800-2100

24/2/99- فایل صوتی- بیت 1800-2100

 

جلسه نهم- منطق الطیر

31/2/99 - فایل متن - ابیات 2100-2400

31/2/99 - فایل صوتی- بیت 2100-2400

جلسه دهم- منطق الطیر

7/3/99 - فایل متن - ابیات 2400- 2700

7/3/99 - فایل صوتی- بیت 2400- 2700

 

جلسه یازدهم- منطق الطیر

 

14/3/99 - فایل متن ابیات  2700-3000

14/3/99 - فایل صوتی- بیت 2700-3000

 

جلسه دوازدهم- منطق الطیر

21/3/99 - فایل متن - ابیات 1-200

21/3/99 - فایل صوتی بیت 1-200

 

جلسه سیزدهم- منطق الطیر

28/3/99 -  رفع اشکال -

متن کامل ابیات منطق الطیر

متن مقدمه و تعلیقات-منطق الطیر

جلسه چهاردهم- منطق الطیر

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال اول، سال تحصیلی 1399-1400

 

طرح درس-بلاغت1- علم معانی- ترم اول 1399-1400-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 

طرح درس-نظم4-اشعار سنایی- ترم اول 1399-1400-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 

طرح درس- دستور 1- ترم اول 1399-1400-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 

طرح درس- فارسی عمومی گروه 7- ترم اول 1399-1400-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 

طرح درس- فارسی عمومی- گروه14- ترم اول 1399-1400-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

سوسن جبری-دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

 

روز/ساعت

10 : 08

 10:15-12:15

 12 : 11

 13 : 12

13:30 تا 15:30

15:45 تا 17:45

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

 

مشاوره

 

 

مشاوره

 

 

 

یکشنبه

 

 

بلاغت1-معانی

 

 

 

فارسی عمومی-گروه7

 

 

دوشنبه

فارسی عمومی-گروه14

 

 

 

نظم4-اشعار سنایی

 

 

 

 

سه شنبه

دستور1

 

 

 

فارسی عمومی-گروه7

 

 

 

چهارشنبه

 

فارسی عمومی-گروه14

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی– بلاغت قسمت اول_ علم معانی- ترم اول 1399-1400

 زمان برگزاری کلاس یکشنبه 10:15 تا 11:15

تاریخ

 

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

30/6/99 جلسه 1

فایل صوتی- آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم-فایل صوتی

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

آخرین مهلت ارسال تکلیف هر جلسه: تا یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

6/7/99  جلسه 2

فایل صوتی-ص 15( پیشگفتار) تا ص29-فایل صوتی

پرسش ­ها از ص 15( پیشگفتار) تا ص29

 

13/7/99 جلسه 3

فایل صوتی- علم معانی ص29 تا ص48

 

پرسش­ها از ص29 (علم معانی) تا ص48

 

20/7/99 جلسه 4

 فایل صوتی تبلیغات ص48 تا ص 62

 

پرسش­ها از ص 48 (تبلیغات) تا ص 62

 

 

 

 

 

 

27/7/99 جلسه 5

فایل صوتی فصاحت و بلاغت در تعبیر شاعران ص62- تا ص 74

پرسش­ها از ص62 (فصاحت و بلاغت در تعبیر شاعران) تا ص 74

آزمون اول- یکشنبه (2-4)

روز 27/7/99

4/8/99 جلسه 6

 

  تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

 

11/8/99 جلسه 7

فایل صوتی مختصات سبکی ص74 تا ص 91 

پرسش ها از ص74- مختصات سبکی تا ص91

 

18/8/99 جلسه 8

 فایل صوتی احوال مسندالیه ص91 تا ص 105

پرسش­ ها از ص 91 ( احوال مسندالیه) تا ص 105

 

25/8/99 جلسه 9

فایل صوتی-مسندالیه به صورت جمع ص 105 تا ص 120

پرسش­ ها از ص105 (مسندالیه به صورت جمع) تا ص 120

 

2/9/99 جلسه 10

فایل صوتی-تقدیم و تاخیر مسند ص120 تا ص 135

پرسش ­ها از ص120 (تقدیم و تاخیر مسند) تا ص 135

آزمون دوم- میان ترم یکشنبه (2-4) روز 25/8/99

9/9/99 جلسه 11

فایل صوتی-جملات پرسشی ص135- تا ص 149

 

پرسش­ ها از ص 135 (جملات پرسشی) تا ص 149

 

16/9/99 جلسه 12

ص149 (جملات امری) تا ص 165

 

پرسش ­ها از ص149 (جملات امری) تا ص 165

 

23/9/99 جلسه 13

ص165 (ایجاز، اطناب، مساوات) تا ص185

 

پرسش­ ها از ص165 (ایجاز، اطناب، مساوات) تا ص185

 

 

30/9/99 جلسه 14

ص 185 (بسط کلام) تا ص202

پرسش­ ها از ص 185 (بسط کلام) تا ص202

آزمون سوم- یکشنبه (2-4) روز 23/9/99

7/10/99 جلسه 15

ص202 (وصل و فصل در ادبیات ) تا ص 222

پرسش­ ها از ص202 (وصل و فصل در ادبیات ) تا ص 222

 

14/10/99 جلسه 16

رفع اشکال از کل کتاب

 

 

 

 

 

 

 

منبع درسی:

 معانی، سیروس شمیسا، پی دی اف کتاب

 

 

 

 

 

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی– نظم4-قسمت اول_ اشعار سنایی- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس دوشنبه ساعت 13:30 تا 14:30

تاریخ

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

31/6/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم- فایل صوتی

 فایل صوتی منابع درسی و طرح درس

آخرین مهلت ارسال تکلیف ابیات دشوار هر جلسه: یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

7/7/99  جلسه 2

زندگینامۀ سنایی

فایل صوتی 1 

ابیات دشوار قصیدۀ اول

فایل صوتی 2

 

14/7/99 جلسه 3

جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی-فایل صوتی

فایل صوتی-ابیات دشوار قصیدۀ دوم

 

 

21/7/99 جلسه 4

جمال شناسی قصیدۀ پارسی-فایل صوتی

فایل صوتی-ابیات دشوار قصیدۀ سوم

 

 

28/7/99 جلسه 5

جمال شناسی قصیدۀ پارسی- فایل صوتی

فایل صوتی-ابیات دشوار قصیدۀ چهارم

 

 

5/8/99 جلسه 6

معنی و مضمون در شعر سنایی-فایل صوتی

فایل صوتی-ابیات دشوار قصیدۀ پنجم

 

 

12/8/99 جلسه 7

فایل صوتی ابیات دشوار - ابیات 1-100  

فایل صوتی-ابیات دشوار - بیت 1-100 و تعلیقات گزیدۀ حدیقه متن pdf

 

 

آزمون اول دوشنبه (10-12)

19/8/99 جلسه 8

ابیات 100-200- گزیده حدیقه- فایل صوتی

فایل صوتی-ابیات  200-100 و تعلیقات گزیدۀ حدیقه متن pdf

 

26/8/99 جلسه 9

سه ساحت وجودی سنایی

فایل صوتی-ابیات دشوار 200-300-گزیدۀ حدیقه- pdf

 

 

3/9/99 جلسه 10

فایل صوتی-شعر زهد و مثل – حدیقه

فایل صوتی-ابیات دشوار - بیت 300-400 گزیدۀ حدیقه

 

10/9/99 جلسه 11

شعر زهد و مثل – حدیقه

فایل صوتی-ابیات دشوار غزل 1-5

 

آزمون دوم- میان ترم دوشنبه (10-12)

17/9/99 جلسه 12

از ساختار اجتماعی به ساختار ادبی

ابیات دشوار از غزل 6 تا 10

 

 

24/9/99 جلسه 13

از ساختار اجتماعی به ساختار ادبی

ابیات دشوار از غزل 11-15

 

 

1/10/99 جلسه 14

غزل سنایی

ابیات دشوار از غزل  16-20

 

 

8/10/99 جلسه 15

 رفع اشکال

 

کل اشعار سنایی

آزمون سوم از 20 غزل سنایی- دوشنبه (10-12)

15/10/99 جلسه 16  

رفع اشکال

کل اشعار سنایی

 

منابع درسی:

 تازیانه های سلوک، محمدرضا شفیعی کدکنی، پی دی اف کتاب

در اقلیم روشنایی، محمدرضا شفیعی کدکنی، پی دی اف کتاب

آب آتش فروز، گزیدۀ حدیقه سنایی، رضا اشرف زاده، عکس متن مربوط به هر جلسه روی صفحه شخصی در سایت دانشگاه رازی بارگذاری خواهد شد.

 

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی– دستور زبان فارسی 1- ترم اول 1399-1400

 زمان برگزاری کلاس سه شنبه 8 تا 10

 

هفته

تاریخ

موضوع جلسه

مدرس

جلسه 1

20/8/99

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

سوسن جبری

جلسه 2

فایل صوتی- مقدمه ص1-10

سوسن جبری

جلسه 3

27/8/99

 فایل صوتی-جملۀ مستقل چیست؟ ص11- تاص20

 

سوسن جبری

جلسه 4

 فایل صوتی-چهار جزیی با مفعول و مستد- ص20تا ص 29

 

سوسن جبری

جلسه 5

4/9/99

  فایل صوتی -انواع متم- ص29 تا ص  42

 

سوسن جبری

جلسه 6

  فایل صوتی- افعال لحظه ای ص42 تا ص 51

 

سوسن جبری

جلسه 7

11/9/99

  معلوم و مجهول- ص 51 تا ص 60

 

سوسن جبری

جلسه 8

طرز تشخیص فعل مرکب-  تا7060 تا70

 

سوسن جبری

جلسه 9

18/9/99

وابسته های پیشین اسم-  ص70 تا ص81

 

سوسن جبری

جلسه 10

صفت بیانی- ص تا ص90

سوسن جبری

جلسه 11

25/9/99

اسم مبهم- ص 90 تا ص98

آزمون دوم

سوسن جبری

جلسه 12

ضمیر- ص98 تا ص 111

 

سوسن جبری

جلسه 13

2/10/99

جمله مرکب- ص 112 تا ص 122

 

سوسن جبری

جلسه 14

حذف- ص 123 تا ص127  

                                                  

سوسن جبری

جلسه 15

9/10/99

جمع بندی کلی از مقوله های دستور زبان

 

سوسن جبری

جلسه 16

رفع اشکال

 

سوسن جبری

 

 

 

منابع درسی:

 

دستور زبان فارسی (1) –دکتر تقی وحیدیان

 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی–فارسی عمومی گروه07- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس سه شنبه 13:30 تا 15:30

یکشنبه 15:45 تا 17: 45

 

هفته

تاریخ

موضوع جلسه

مدرس

یکشنبه

جلسه 1

18/8/99

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

فایل صوتی

 

سه شنبه

جلسه 2

20/8/99

   متن کلیات ادبی- ص11 تا 35-     pdf    

فایل صوتی جلسه دوم

سوسن جبری

یکشنبه

جلسه 3

25/8/99

زبان و نگارش متن283 -267 pdf -

      فایل صوتی -زبان و نگارش

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 4

27/8/99

دستور خط فرهنگستان متن pdf   

 فایل صوتی دستور خط فرهنگستان

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 5

2/9/99

    نشانه گذاری ص 302 تا ص 317 -pdf  

   فایل صوتی -نشانه گذاری 

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 6

4/9/99

  فایل صوتی- نوشتار داستانی 

  نوشتار داستانی متن -317-337- pdf 

 

یکشنبه

جلسه 6

16/9/99

    چگونه ساختار نوشتار را طراحی    

کنیم- ص-348- 337-

 فایل صوتی جلسه 6- 

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 7

18/9/99

 

شعر آزاد- ص 125- 156

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 8

18/9/99

نثر- ص 157 تا ص 188

 

سوسن جبری

یکشنبه

جلسه 9

23/9/99

ادبیات داستانی ص 213 تا ص 240

 

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 10

25/9/99

داستان کوتاه ص 240 تا ص265   -آزمون دوم

 

سوسن جبری

سه شنبه

جلسه 11

2/10/99

شعر - ص 35تا ص69

 

سوسن جبری

یکشنبه

جلسه 12

7/10/99

عراقی- ص 69 تا ص 86

 

سوسن جبری

سه شنبه

 

9/10/99

مثنوی- ص 86 تا ص 119

 

سوسن جبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

منابع درسی:

فارسی عمومی درسنامه دانشگاهی؛ دکتر محمود فتوحی، حبیب الله عباسی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی–فارسی عمومی گروه 14- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس چهارشنبه 10:15 تا 12:15

گردشی - دوشنبه 8:00 تا 10:00

 

 

هفته

تاریخ

موضوع جلسه

مدرس

چهارشنبه

جلسه 1و جلسه2

21/8/99

فایل صوتی-آشنایی با سرفصل درس،          معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

 فایل صوتی- کلیات ادبی ص 11-35- 

 

 

 

 

سوسن جبری

دوشنبه

جلسه 3

26/8/99

 زبان و نگارش ص265 تا 283-متن درس

 

فایل صوتی - زبان و نگارش

 

سوسن جبری

دوشنبه

جلسه 4

28/8/99

  دستور خط فرهنگستانمتن درس

  فایل صوتی-دستور خط فرهنگستان 

سوسن جبری

دوشنبه

جلسه 4

5/9/99

نشانه گذاری ص302-318-متن درس

 فایل صوتی- نشانه گذاری

سوسن جبری

دوشنبه

جلسه 5

10/9/99

نوشتار داستانی308 تا337 -متن درس

 فایل صوتی - نوشتار داستانی   

سوسن جبری

 

     

 

دوشنبه

جلسه 6

12/9/99

چگونه ساختار نوشتار را طراحی کنیم-  متن 337تا 348-

   فایل صوتی - چگونه ساختار نوشتار را طراحی کنیم 

سوسن جبری

چهارشنبه

جلسه 7

19/9/99

 متن شعر آزاد- ص 125- 156   

شعر آزاد- ص 125- 156    

سوسن جبری

چهارشنبه

جلسه 8

26/9/99

 نثر- فایل صوتی ص 157 تا ص 188   

 

سوسن جبری

دوشنبه

جلسه 9

1/10/99

ادبیات داستانی ص 213 تا ص 240

 

سوسن جبری

چهارشنبه

جلسه 10

3/10/99

داستان کوتاه ص 240 تا ص265   -آزمون دوم

 

سوسن جبری

چهارشنبه

جلسه 11

10/10/99

شعر - ص 35تا ص69

 

سوسن جبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع درسی:

فارسی عمومی درسنامه دانشگاهی؛ دکتر محمود فتوحی، حبیب الله عباسی

  

 

 


   

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آئین نگارش وویرایش 2414174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم(3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 2414657 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
کارگاه ویراستاری (1) 2414473 2 01 1400/04/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نثر5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الااسرار و تفسیر ابوالفتوح 2414589 2 01 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نحقیق در نثر معاصر ایران 2414685 2 01 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(4) قسمت اول : اشعار سنایی 2414661 2 01 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
بلاغت 1 ( معانی) 2414216 2 01 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
الگوی روایی داستان های تخیلی (وهمناک) و عجایب نامه ها 2414638 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل الگوهای روایی اساطیر و افسانه های کهن 2414637 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه ویراستاری (1) 2414473 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 2414657 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی (نثر) 2414521 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2