اعضای هیات علمی

سوسن جبری

سوسن جبری

سوسن جبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کارگاه ویراستاری 

 

ترم دوم 1398-1399

20/11/98-  معرفی درس و منابع

جلسه  اول- کارگاه ویراستاری

 

27/11/98 - صص 1- 23

جلسه دوم- کارگاه ویراستاری

 

8/1/ 99 - ارائه طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی آموزش مجازی

10 /1/ 99 فایل متن - صص23-57

10 /1/ 99- فایل صوتی  - صص23-57

 

جلسه سوم- کارگاه ویراستاری

 

17/1/99 - فایل متن - صص 57-76

17/1/99 - فایل صوتی - صص 57-76

 

جلسه چهارم- کارگاه ویراستاری

 

24/1/99- فایل متن - صص 77-93

24/1/99- فایل صوتی - صص 77-93

 

جلسه پنجم-  کارگاه ویراستاری

 

31/1/99 - فایل متن -صص95-122

31/1/99 - فایل صوتی - صص95-122

 

جلسه ششم-  کارگاه ویراستاری

 

7/2/99 - فایل متن - صص 129-122

7/2/99 -  فایل صوتی -صص 129-122

 

جلسه هفتم - کارگاه ویراستاری

 

14/2/99- فایل متن - صص 129-150

14/2/99- فایل صوتی - صص 129-150

 

جلسه هشتم- کارگاه ویراستاری

 

21/2/99- فایل متن - صص 151-159

21/2/99- فایل صوتی -  صص 151-159

 

جلسه نهم-  کارگاه ویراستاری

 

28/2/99- فایل متن - صص 161-183

28/2/99- فایل صوتی - صص 161-183

 

جلسه دهم- کارگاه ویراستاری

 

4/3/99- فایل متن - صص 183-200

4/3/99- فایل صوتی - صص 183-200

 

جلسه یازدهم- کارگاه ویراستاری

 

11/3/99 - فایل متن - صص200-214

11/3/99 - فایل صوتی - صص200-214

 

جلسه دوازدهم- کارگاه ویراستاری

 

18/3/99 - فایل متن - صص  214-244

18/3/99 - فایل صوتی - صص  214-244

 

جلسه سیزدهم- کارگاه ویراستاری

 

25/3/99 - کل کتاب- رفع اشکال

متن کل کتاب ویراستاری و درست نویسی

جلسه چهاردهم- کارگاه ویراستاری

 

تیر ماه -1399

امتحانات

 

الگوی روایی داستان تخیلی

 

ترم دوم 1398-1399

21/11/98 - معرفی درس و منابع- در بارۀ فانتاستیک

جلسه  اول- الگوی روایی داستان تخیلی

 

28/11/98 - داستان وهمناک

جلسه دوم-  الگوی روایی داستان تخیلی

 

8/1/ 99 -  ارائه طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی برنامه آموزش مجازی

11 /1/ 99 - وهمناک در ادبیات ایران

جلسه سوم-  الگوی روایی داستان تخیلی

 

18/1/  99- عجایب نامه ها به منزلۀ ادبیات وهمناک

جلسه چهارم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

25/1/99 فایل متن  - صص 17- 35

25/1/99 - فایل صوتی - صص 17- 35

 

جلسه پنجم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

1/2/99 - فایل متن - صص 35-65

1/2/99 - فایل صوتی- صص 35-65

 

جلسه ششم-الگوی روایی داستان تخیلی

8/2/99 - فایل متن -صص65-86

8/2/99 - فایل صوتی - صص65-86

 

جلسه هفتم -الگوی روایی داستان تخیلی

15/2/99- فایل متن - صص 87-115

15/2/99- فایل صوتی -  صص 87-115

 

جلسه هشتم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

22/2/99  - فایل متن - صص 117-145

22/2/99 فایل صوتی - صص 117-145

 

جلسه نهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

29/2/99 - فایل متن -  صص 146-181

29/2/99 - فایل صوتی -  صص 146-181

 

جلسه دهم- الگوی روایی داستان تخیلی

 

5/3/99 - فایل متن - صص 181-205

5/3/99 - فایل صوتی -  صص 181-205

 

جلسه یازدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

12/3/99  - فایل متن - صص205-232

12/3/99  -  فایل صوتی - صص205-232

 

جلسه دوازدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

19/3/99- فایل متن - صص 232-257

99/3/19 - فایل صوتی - صص257-232

جلسه سیزدهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

26/3/99- رفع اشکال

متن کل  کتاب  بوطیقای ادبیات وهمناک

جلسه چهاردهم-الگوی روایی داستان تخیلی

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

ترم دوم 1398-1399

22/11/98       تعطیل رسمی

جلسه  اول-  تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

29/11/98 - معرفی درس، منابع و تکالیف ترم

جلسه دوم-  تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

8/1/ 99     ارائه  طرح درس آموزش مجازی

 

راه اندازی آموزش مجازی

 

12/1/ 99 - فایل متن - صص 343-353

12/1/ 99 - فایل صوتی -  صص 343-353

 

جلسه سوم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

19/1/99  - فایل متن - صص 354-370

19/1/99  - فایل صوتی -  صص 354-370

 

جلسه چهارم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

26/1/99  - فایل متن - صص 370-384

26/1/99  - فایل صوتی -  صص 370-384

 

جلسه پنجم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

2/2/99 - فایل متن - صص 384-404

2/2/99 - فایل صوتی - صص 384-404

 

جلسه ششم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

9/2/99 - فایل متن - صص 404-422

9/2/99 - فایل صوتی - صص 404-422

 

جلسه هفتم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

16/2/99  فایل متن - صص1-8

16/2/99 فایل صوتی -  صص1-8

 

جلسه هشتم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

23/2/99 فایل متن صص8-22

23/2/99 فایل صوتی - صص8-22

 

جلسه نهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

30/2/99 - فایل متن - صص 18-32

30/2/99 - فایل صوتی - صص 18-32

 

جلسه دهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

6/3/99 - فایل متن - صص 33-64

6/3/99 - فایل صوتی -  صص 33-64

 

جلسه یازدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

13/3/99 - فایل متن - صص 65-88

13/3/99 -  فایل صوتی - صص 65-88

 

جلسه دوازدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

20/3/99 -  فایل متن - صص 89-101

20/3/99 -  فایل صوتی -  صص 89-101

 

جلسه سیزدهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

27/3/99 - رفع اشکال

متن کل کتااب اسطوره های ایرانی

جلسه چهاردهم- تحلیل الگوهای روایی اساطیر

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

 

 

نظم4- قسمت پنجم- منطق الطیر

 

ترم دوم 1398-1399

23/11/ 98 -تعطیل رسمی

 

جلسه  اول - منطق الطیر

30 /11/ 98 - معرفی منبع درسی و تکالیف

 

جلسه دوم-  منطق الطیر

8/1/99    ارائه طرح درس آموزش مجازی

راه اندازی آموزش مجازی

 

13/1/99 - فایل متن - ابیات 200-400

13/1/99 - فایل صوتی - بیت 200-400

 

جلسه سوم-  منطق الطیر

 

20 /1/99  - فایل متن - ابیات 400-600

20 /1/99  - فایل صوتی - بیت 400-600

 

جلسه چهارم-  منطق الطیر

 

27 /1/99 - فایل متن ابیات 600-900

27 /1/99 - فایل صوتی- بیت 600-900

 

جلسه پنجم- منطق الطیر

 

3 /2/ 99 - فایل متن - ابیات 900-1200

3 /2/ 99 - فایل صوتی- بیت 900-1200

 

جلسه ششم- منطق الطیر

 

10/2/99 - فایل متن - ابیات 1200-1500

10/2/99 - فایل صوتی- بیت 1200-1500

 

جلسه هفتم - منطق الطیر

17 /2/99 - فایل متن - ابیات 1500-1800

17 /2/99 - فایل صوتی- بیت 1500-1800

 

جلسه هشتم- منطق الطیر

 

24/2/99- فایل متن - ابیات 1800-2100

24/2/99- فایل صوتی- بیت 1800-2100

 

جلسه نهم- منطق الطیر

31/2/99 - فایل متن - ابیات 2100-2400

31/2/99 - فایل صوتی- بیت 2100-2400

جلسه دهم- منطق الطیر

7/3/99 - فایل متن - ابیات 2400- 2700

7/3/99 - فایل صوتی- بیت 2400- 2700

 

جلسه یازدهم- منطق الطیر

 

14/3/99 - فایل متن ابیات  2700-3000

14/3/99 - فایل صوتی- بیت 2700-3000

 

جلسه دوازدهم- منطق الطیر

21/3/99 - فایل متن - ابیات 1-200

21/3/99 - فایل صوتی بیت 1-200

 

جلسه سیزدهم- منطق الطیر

28/3/99 -  رفع اشکال -

متن کامل ابیات منطق الطیر

متن مقدمه و تعلیقات-منطق الطیر

جلسه چهاردهم- منطق الطیر

 

تیر ماه 1399

امتحانات

 

 

 

 

 

 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بلاغت قسمت اول_ علم معانی- ترم اول 1399-1400

 زمان برگزاری کلاس یکشنبه ساعت 10-12

استاد درس: سوسن جبری

تاریخ

 

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

30/6/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

پرسش­های هر جلسه، 14 جلسه (4 نمره)- آزمون ها (سه آزمون 9 نمره)- امتحان پایانی ( 7 نمره) = 20 نمره

آخرین مهلت ارسال تکلیف هر جلسه: تا یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

6/7/99  جلسه 2

ص 15( پیشگفتار) تا ص29

پرسش­ها از ص 15( پیشگفتار) تا ص29

 

13/7/99 جلسه 3

ص29 (علم معانی) تا ص48

 

پرسش­ها از ص29 (علم معانی) تا ص48

 

20/7/99 جلسه 4

ص 48 (تبلیغات) تا ص 62

 

پرسش­ها از ص 48 (تبلیغات) تا ص 62

 

 

27/7/99 جلسه 5

ص62 (فصاحت و بلاغت در تعبیر شاعران) تا ص 74

پرسش­ها از ص62 (فصاحت و بلاغت در تعبیر شاعران) تا ص 74

آزمون اول- یکشنبه (2-4)

روز 27/7/99

4/8/99 جلسه 6

ص 74 (مختصات سبکی) تا ص 91

پرسش­ها از ص 74 (مختصات سبکی) تا ص 91

 

11/8/99 جلسه 7

ص 91 ( احوال مسندالیه) تا ص 105

پرسش­ها از ص 91 ( احوال مسندالیه) تا ص 105

 

18/8/99 جلسه 8

ص105 (مسندالیه به صورت جمع) تا ص 120

پرسش­ها از ص105 (مسندالیه به صورت جمع) تا ص 120

 

25/8/99 جلسه 9

ص120 (تقدیم و تاخیر مسند) تا ص 135

پرسش­ها از ص120 (تقدیم و تاخیر مسند) تا ص 135

آزمون دوم- میان ترم یکشنبه (2-4) روز 25/8/99

2/9/99 جلسه 10

ص 135 (جملات پرسشی) تا ص 149

 

پرسش­ها از ص 135 (جملات پرسشی) تا ص 149

 

9/9/99 جلسه 11

ص149 (جملات امری) تا ص 165

 

پرسش­ها از ص149 (جملات امری) تا ص 165

 

16/9/99 جلسه 12

ص165 (ایجاز، اطناب، مساوات) تا ص185

 

پرسش­ها از ص165 (ایجاز، اطناب، مساوات) تا ص185

 

 

23/9/99 جلسه 13

ص 185 (بسط کلام) تا ص202

پرسش­ها از ص 185 (بسط کلام) تا ص202

آزمون سوم- یکشنبه (2-4) روز 23/9/99

30/9/99 جلسه 14

ص202 (وصل و فصل در ادبیات ) تا ص 222

پرسش­ها از ص202 (وصل و فصل در ادبیات ) تا ص 222

 

7/10/99 جلسه 15

رفع اشکال از کل کتاب

 

 

 

14/10/99 جلسه 16

رفع اشکال از کل کتاب

 

 

منبع درسی:

 معانی، سیروس شمیسا، پی دی اف کتاب، روی صفحه شخصی در سایت دانشگاه رازی بارگذاری خواهد شد.

 

 

 

 

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی نظم4-قسمت اول_ اشعار سنایی- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس دوشنبه ساعت 2-4

تاریخ

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

31/6/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم- فایل صوتی

ابیات دشوار هر جلسه، 14 جلسه (4 نمره)- آزمون ها (سه آزمون 9 نمره)- امتحان پایانی ( 7 نمره) = 20 نمره

آخرین مهلت ارسال تکلیف ابیات دشوار هر جلسه: یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

7/7/99  جلسه 2

زندگینامۀ سنایی

ابیات دشوار قصیدۀ اول

 

14/7/99 جلسه 3

جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی

ابیات دشوار قصیدۀ دوم

 

 

21/7/99 جلسه 4

جمال شناسی قصیدۀ پارسی

ابیات دشوار قصیدۀ سوم

 

 

28/7/99 جلسه 5

جمال شناسی قصیدۀ پارسی

ابیات دشوار قصیدۀ چهارم

 

 

5/8/99 جلسه 6

معنی و مضمون در شعر سنایی

ابیات دشوار قصیدۀ پنجم

 

 

12/8/99 جلسه 7

معنی و مضمون در شعر سنایی

ابیات دشوار - بیت 1-200 گزیدۀ حدیقه

 

آزمون اول دوشنبه (10-12)

19/8/99 جلسه 8

سه ساحت وجودی سنایی

ابیات دشوار - بیت 200-400 گزیدۀ حدیقه

 

26/8/99 جلسه 9

سه ساحت وجودی سنایی

ابیات دشوار -  400-600 گزیدۀ حدیقه

 

 

3/9/99 جلسه 10

شعر زهد و مثل – حدیقه

ابیات دشوار - بیت 600-800 گزیدۀ حدیقه

 

10/9/99 جلسه 11

شعر زهد و مثل – حدیقه

ابیات دشوار غزل 1-5

 

آزمون دوم- میان ترم دوشنبه (10-12)

17/9/99 جلسه 12

از ساختار اجتماعی به ساختار ادبی

ابیات دشوار از غزل 6 تا 10

 

 

24/9/99 جلسه 13

از ساختار اجتماعی به ساختار ادبی

ابیات دشوار از غزل 11-15

 

 

1/10/99 جلسه 14

غزل سنایی

ابیات دشوار از غزل  16-20

 

 

8/10/99 جلسه 15

 رفع اشکال

 

کل اشعار سنایی

آزمون سوم از 20 غزل سنایی- دوشنبه (10-12)

15/10/99 جلسه 16

رفع اشکال

کل اشعار سنایی

 

منابع درسی:

 تازیانه های سلوک، محمدرضا شفیعی کدکنی، پی دی اف کتاب، روی صفحه شخصی در سایت دانشگاه رازی بارگذاری خواهد شد.

در اقلیم روشنایی، محمدرضا شفیعی کدکنی، پی دی اف کتاب، روی صفحه شخصی در سایت دانشگاه رازی بارگذاری خواهد شد.

آب آتش فروز، گزیدۀ حدیقه سنایی، رضا اشرف زاده، عکس متن مربوط به هر جلسه روی صفحه شخصی در سایت دانشگاه رازی بارگذاری خواهد شد.

 

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دستور زبان فارسی 1- ترم اول 1399-1400

 زمان برگزاری کلاس سه شنبه 8-10

تاریخ

 

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

1/1/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

پرسش­های هر جلسه، 14 جلسه (4 نمره)- آزمون ها (سه آزمون 9 نمره)- امتحان پایانی ( 7 نمره) = 20 نمره

آخرین مهلت ارسال تکلیف هر جلسه: تا یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

8/7/99  جلسه 2

مقدمه- ص1 تا ص 10

نکات مهم و پرسش­ها - ص 1-10

 

15/7/99 جلسه 3

جملۀ مستقل چیست؟ ص11- تاص20

 

نکات مهم و پرسش ها- ص11- تاص20

 

22/7/99 جلسه 4

 

چهار جزیی با مفعول و مستد- ص20تا ص 29

نکات مهم و پرسش­ها- ص 20 تا ص 29

 

29/7/99 جلسه 5

انواع متم- ص29 تا ص 42

نکات مهم و پرسش­ها- ص29 تا ص 42

آزمون اول سه شنبه (10-12)

روز 29/7/99

6/8/99 جلسه 6

افعال لحظه ای... ص42 تا ص 51

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص42 تا ص 51

 

 

13/8/99 جلسه 7

معلوم و مجهول- ص 51 تا ص 60

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 51 تا ص 60

 

 

20/8/99 جلسه 8

طرز تشخیص فعل مرکب- ص60 تا ص 70

نکات مهم و پرسش­ها- ص60 تا ص 70

 

27/8/99 جلسه 9

وابسته های پیشین اسم-  ص70 تا ص81

نکات مهم و پرسش­ها- ص70 تا ص81

آزمون دوم- میان ترم سه شنبه (10-12) روز 27/8/99

4/9/99 جلسه 10

صفت بیانی - ص 81 تا ص 90

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 81 تا ص 90

 

11/9/99 جلسه 11

اسم مبهم- ص 90 تا ص98

 

نکات مهم و پرسش­ها-  ص 90 تا ص98

 

18/9/99 جلسه 12

ضمیر- ص98 تا ص 111

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص98 تا ص 111

 

25/9/99 جلسه 13

جمله مرکب- ص 112 تا ص 122

نکات مهم و پرسش­ها- ص 112 تا ص 122

آزمون سوم - سه شنبه (10-12) روز 25/9/99

2/10/99 جلسه 14

حذف- ص 123 تا ص127    

                                                  

نکات مهم و پرسش­ها- ص 123 تا ص127    

 

9/10/99 جلسه 15

رفع اشکال

 

کل کتاب درسی

 

منابع درسی:

دستور زبان فارسی (1) دکتر تقی وحیدیان

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسیفارسی عمومی گروه 14- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس چهارشنبه 10-12

تاریخ

 

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

2/1/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

نکات مهم و پرسش­های هر جلسه، 14 جلسه (4 نمره)- آزمون ها (سه آزمون 9 نمره)- امتحان پایانی ( 7 نمره) = 20 نمره

آخرین مهلت ارسال تکلیف هر جلسه: تا یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

9/7/99  جلسه 2

کلیات ادبی- ص11 تا ص 35

نکات مهم و پرسش­ها - ص11 تا ص 35

 

16/7/99 جلسه 3

زبان و نگارش- ص 265 تا ص 283

نکات مهم و پرسش­ها- ص 265 تا ص

283

 

23/7/99 جلسه 4

دستور خط فرهنگستان- ص 283 تا ص 302

نکات مهم و پرسش­ها- ص 283 تا ص 302

 

 

30/7/99 جلسه 5

نشانه گذاری- ص 302 تا ص 337

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 302 تا ص 337

آزمون اول سه شنبه (4-6)

روز

7/8/99 جلسه 6

چگون ساختار نوشتار را طراحی کنیم ص 337 تا ص348

نکات مهم و پرسش­ها- ص 337 تا ص348

 

 

14/8/99 جلسه 7

شعر آزاد- ص 125- 156

نکات مهم و پرسش­ها- ص 125- 156

 

 

 

21/8/99 جلسه 8

نثر- ص 157 تا ص 188

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 157 تا ص 188

 

 

28/8/99 جلسه 9

روباه و خروس- ص 188 تا ص 212

نکات مهم و پرسش­ها- ص 188 تا ص 212

 

 

5/9/99 جلسه 10

ادبیات داستانی- ص 213 تا ص 240

نکات مهم و پرسش­ها- ص 213 تا ص 240

 

آزمون دوم- میان ترم سه شنبه (4-6)

12/9/99 جلسه 11

داستان کوتاه -ص 240 تا ص 265

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 240 تا ص 265

 

19/9/99 جلسه 12

شعر - ص 35تا ص69

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 35تا ص69

 

 

26/9/99 جلسه 13

عراقی- ص 69 تا ص 86

نکات مهم و پرسش­ها- ص 69 تا ص 86

آزمون سوم - سه شنبه (4-6) روز

3/10/99 جلسه 14

مثنوی- ص 86 تا ص 119

نکات مهم و پرسش­ها- ص 86 تا ص 119

 

 

10/10/99 جلسه 15

رفع اشکال

نکات مهم و پرسش­های کل کتاب

 

 

منابع درسی:

فارسی عمومی درسنامۀ دانشگاهی 1386؛ دکتر محمود فتوحسی، دکتر حبیب الله عباسی

 


 

طرح درس دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسیفارسی عمومی گروه7- ترم اول 1399-1400

زمان برگزاری کلاس سه شنبه 2-4

تاریخ

 

موضوع جلسه

موضوع تکلیف هر  جلسه

تاریخ امتحانات

1/1/99 جلسه 1

آشنایی با سرفصل درس، معرفی منابع درسی و اعلام تکالیف ترم

پرسش­های هر جلسه، 14 جلسه (4 نمره)- آزمون ها (سه آزمون 9 نمره)- امتحان پایانی ( 7 نمره) = 20 نمره

آخرین مهلت ارسال تکلیف هر جلسه: تا یک هفته پیش از برگزاری جلسه درسی مربوطه

8/7/99  جلسه 2

کلیات ادبی- ص11 تا ص 35

نکات مهم و پرسش­ها - ص 1-10

 

15/7/99 جلسه 3

زبان و نگارش ص 265 تا ص 283

نکات مهم و پرسش ها- ص11- تاص20

 

 

22/7/99 جلسه 4

دستور خط فرهنگستان ص 283 تا ص 302

نکات مهم و پرسش­ها- ص 20 تا ص 29

 

 

29/7/99 جلسه 5

نشانه گذاری ص 302 تا ص 337

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص29 تا ص 42

 

6/8/99 جلسه 6

چگون ساختار نوشتار را طراحی کنیم ص 337 تا ص348

نکات مهم و پرسش­ها- ص42 تا ص 51

 

 

13/8/99 جلسه 7

شعر آزاد- ص 125- 156

نکات مهم و پرسش­ها- ص 51 تا ص 60

 

آزمون اول سه شنبه (4-6)

روز 29/7/99

20/8/99 جلسه 8

نثر- ص 157 تا ص 188

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص60 تا ص 70

 

27/8/99 جلسه 9

روباه و خروس ص 188 تا ص 212

نکات مهم و پرسش­ها- ص70 تا ص81

 

 

4/9/99 جلسه 10

ادبیات داستانی ص 213 تا ص 240

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص 81 تا ص 90

 

11/9/99 جلسه 11

داستان کوتاه ص 240 تا ص 265

 

نکات مهم و پرسش­ها-  ص 90 تا ص98

 

18/9/99 جلسه 12

شعر - ص 35تا ص69

 

نکات مهم و پرسش­ها- ص98 تا ص 111

آزمون دوم- میان ترم سه شنبه (4-6) روز 27/8/99

25/9/99 جلسه 13

عراقی- ص 69 تا ص 86

نکات مهم و پرسش­ها- ص 112 تا ص 122

 

2/10/99 جلسه 14

مثنوی- ص 86 تا ص 119

نکات مهم و پرسش­ها- ص 123 تا ص127    

 

9/10/99 جلسه 15

رفع اشکال

نکات مهم و پرسش­ها-

آزمون سوم - سه شنبه (4-6) روز 25/9/99

منابع درسی:

فارسی عمومی درسنامه دانشگاهی؛ دکتر محمود فتوحی، حبیب الله عباسی

 


 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الگوی روایی داستان های تخیلی (وهمناک) و عجایب نامه ها 2414638 2 01 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل الگوهای روایی اساطیر و افسانه های کهن 2414637 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه ویراستاری (1) 2414473 2 01 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 2414657 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انواع ادبی 2414061 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی (نثر) 2414521 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیر تحول انواع ادبیات روایی فارسی 2414365 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
معانی و بیان1 2414053 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
معانی و بیان1 2414053 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1