اعضای هیات علمی

سوسن جبری

سوسن جبری

سوسن جبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 2414657 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انواع ادبی 2414061 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی (نثر) 2414521 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیر تحول انواع ادبیات روایی فارسی 2414365 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
معانی و بیان1 2414053 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
معانی و بیان1 2414053 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1