اعضای هیات علمی

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

نام درس   فایل ها
فلسفه غرب 2

 

فایل صوتی 1

فایل صوتی 2

فایل صوتی/documents/432123/0/WhatsApp%20Audio%202020-03-30%20at%2023.59.27.mp4

فایل/documents/432123/0/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%202%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20.pptx

فایل/documents/432123/0/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%202%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20.%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%20.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20-%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20-%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%202%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.pptx

فایل صوتی -/documents/432123/0/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1.pptx

تاریخ فلسفه غرب 3  

فایل صوتی 1

فایل صوتی/documents/432123/0/WhatsApp%20Audio%202020-05-05%20at%2017.02.40%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20.mp4

فایل/documents/432123/0/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%203%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%203.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pptx%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pptx

فایل/documents/432123/0/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20.%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85.pptx

فایل/documents/432123/0/.%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%20.pptx

فایل صوتی/documents/432123/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20-%20%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pptx

 

تاریخ فلسفه غرب 1  

فایل صوتی

فایل کتاب

فایل صوتی/documents/432123/0/Part1%20%281%29.rar

فایل صوتی/documents/432123/0/Part2%20%281%29.rar

فایل/documents/432123/0/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%201.pptx%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%201%20.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%201pptx%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%202.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%203-%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%201.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%20.pptx

فایل صوتی/documents/432123/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%206-%20-%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%201.pptx

 

 

فلسفه معاصر  

فایل کتاب

فایل/documents/432123/0/%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85.pptx%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84.pptx

فابل/documents/432123/0/%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85.pptx%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85.pptx

فایل/documents/432123/0/%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85.pptx%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3.pptx

فایل/documents/432123/0/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%20.pptx

فایل صوتی/documents/432123/0/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-1-1.rar

فایل صوتی/documents/432123/0/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-1-2.rar

زبان تخصصی 3   فایل جزوه

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 1 2424028 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی2 2424031 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 2 2424034 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 4 2424067 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2