اعضای هیات علمی

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 1 2424028 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی2 2424031 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 2 2424034 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 4 2424067 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2