اعضای هیات علمی

شهریار همتی

شهریار همتی

شهریار همتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ونقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آیین نگارش و ویرایش فارسی 2416272 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدل‌های ترجمه 2416090 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ ادبیات و متون دوره اسلامی و اموی 2416342 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ ادبیات و متون دوره جاهلی 2416341 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نحو 2 2416296 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نحو6 2416312 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده ادبی (از فارسی به عربی) 2416268 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آیین نگارش و ویرایش فارسی 2416272 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحقیق درمباحث صرفی نحوی 2416280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2