اعضای هیات علمی

شهریار همتی

شهریار همتی

شهریار همتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل ونقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نحو1 2416291 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل ونقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش فارسی 2416272 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدل‌های ترجمه 2416090 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اسلامی و اموی 2416342 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره جاهلی 2416341 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نحو 2 2416296 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2